Terapia Tatălui

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventişti­lor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă pune la dis­po­zi­ția noas­tră o serie de pre­le­geri pe tema: Terapia Tatălui.

Într‑o lume bol­na­vă de păcat, într‑o lume în care oame­nii sunt încli­nați numai spre rău, și nu nea­pă­rat să facă rău alto­ra, ci mai degra­bă să se auto­dis­tru­gă, prin prac­ti­ca­rea unui stil de via­ță degra­dant, este nevo­ie de o con­ști­en­ti­za­re a situ­a­ți­ei, ce va avea ca urma­re ape­la­rea la un spri­jin divin în vede­rea vindecării.

Vestea cea bună este că Cel ce ne‑a cre­at și ne sus­ți­ne via­ța, Tatăl nos­tru Ceresc care ne iubeș­te, este ori­când bine­vo­i­tor să ne dea vin­de­ca­re. Și este impor­tant să accep­tăm că doar la El putem găsi reme­di­ul pen­tru vin­de­ca­rea sufle­te­lor noastre.

Întreaga săp­tămâ­nă de stu­diu va fi un timp alo­cat în spe­cial rugă­ciu­nii și medi­ta­ți­ei, dar Sabatul din 11 mar­tie 2023 va fi o zi deo­se­bi­tă de con­sa­cra­re, de rugă­ciu­ne și post (pen­tru cei care pot face lucrul aces­ta), momen­te în care Îi putem pre­zen­ta lui Dumnezeu dorin­ța noas­tră de a fi schim­bați, ca să putem fi sal­vați.

Duminică, 12 mar­tie 2023, după citi­rea ulti­mei pre­le­geri, se va strân­ge un dar spe­cial, care va fi folo­sit în sco­pul promo­vării acti­vi­tă­ți­lor de tine­ret din Uniunea Română.

Ne rugăm ca Dumnezeu să impre­sio­ne­ze ini­mi­le noas­tre prin Duhul Său cel sfânt, pen­tru a ne vedea sta­rea, așa cum o vede El, pen­tru a ne simți nevred­ni­cia și a ne dori să fim schim­bați, după pla­nul și voin­ța Sa.

Să ape­lăm cu încre­de­re la aju­to­rul Lui și să valo­ri­fi­căm fie­ca­re oca­zie ce ne poa­te adu­ce vindecare.

Editorii

Temele au fost rea­li­za­te de tineri din cele șase Conferințe care com­pun Uniunea Română a Adventiștilor de Ziua a Șaptea — Mișcarea de Reformă, în cola­bo­ra­re cu Departamentul de Tineret al Uniunii.

 

Descarcă pre­le­ge­rea în for­mat PDF