Comori de Adevăr (I) — Stând de vorbă rațional cu Creatorul nostru

Este într-ade­văr o cre­a­ție uimi­tor de măi­as­tră cea pe care Cel Atotputernic a modelat‑o și susținut‑o aici pe pământ timp de pes­te 6.000 ani. Și apo­ge­ul care a în­cununat mărea­ța Sa cre­a­ție este rasa uma­nă făcu­tă după pro­pri­ul Său chip! Aceasta este rasa de fiin­țe cre­a­te cu sco­pul de a locui aceas­tă pla­ne­tă și a exer­ci­ta stă­pâ­ni­re asu­pra ei. Datorită inte­li­gen­ței și pute­rii de rațio­na­re dăru­i­te ome­ni­rii, aces­tei spe­cii — homo sapiens — i‑a fost încre­din­țat acest pri­vi­le­gi­ul — totuși, dea­su­pra tutu­ror, ea este sin­gu­ra căre­ia i‑a fost ofe­ri­tă oport­u­ni­ta­tea de a trăi pen­tru tot­dea­u­na în pre­zen­ța pli­nă de bucu­rie a maies­tu­o­su­lui Creator de‑a lun­gul veșniciei.

„Asemenea fie­că­rui pri­vi­le­giu sau res­pon­sa­bi­li­tăți, aces­ta vine înso­țit de con­di­ții. Creatorul cel drept și îndu­ră­tor al uni­ver­su­lui pre­zin­tă în mod sim­plu și clar aces­te con­di­ții îna­in­tea noas­tră și ne invi­tă să rațio­năm cu El, așa încât să pu­tem înțe­le­ge cla­u­ze­le legămân­tu­lui Său.

Ca urma­re, în urmă­toa­re­le trei luni, stu­den­ții șco­lii de Sabat din întrea­ga lume vor stu­dia subiec­tul esen­ți­al „Stând de vor­bă rațio­nal cu Creatorul nos­tru”. Aceas­ta este pri­ma par­te a unei serii inti­tu­la­tă „Comori de Adevăr”, ce durea­ză un an, ofe­rind o înțe­le­ge­re esen­ți­a­lă a minu­na­te­lor pie­tre pre­ți­oa­se de ade­văr, care au o valoa­re colo­sa­lă în pre­gă­ti­rea pen­tru veș­ni­cie. Toți cei care doresc să fie sal­vați tre­buie să aibă o cre­din­ță pro­fun­dă, sin­ce­ră, nepre­fă­cu­tă, în Dumnezeu și o expe­rien­ță creș­ti­nă vic­to­ri­oa­să, care va rezis­ta chiar și încer­că­ri­lor aspre ale orei fina­le din is­toria pământului.

„O reli­gie care se adre­sea­ză cre­a­tu­ri­lor inte­li­gen­te va pro­du­ce dovezi rezonabi­le ale auten­ti­ci­tă­ții ei, pen­tru că vor fi rezul­ta­te mar­can­te în ini­mă și carac­ter. Harul lui Hristos va fi mani­fes­tat în com­por­ta­men­tul lor zil­nic. Putem între­ba fără ezi­ta­re pe cei care pre­tind că sunt sfin­țiți: Apar în via­ța ta roa­de­le Duhului? Manifești tu blân­de­țea și umi­lin­ța lui Hristos, și reve­lezi tu fap­tul că înveți zil­nic în școa­la lui Hristos, mode­lân­du-ți via­ța după mode­lul vie­ții Sale neegoiste?

Cea mai bună dova­dă pe care o poa­te avea ori­ca­re din­tre noi des­pre legă­tu­ra noas­tră cu Dumnezeul ceru­lui este că păzim porun­ci­le Sale. Cea mai bună dova­dă des­pre cre­din­ța în Hristos este neîn­cre­de­rea în sine și depen­den­ța de Dumnezeu. Singura dova­dă dem­nă de cre­za­re a fap­tu­lui că rămâ­nem în Hristos este că reflec­tăm chi­pul Său. Doar în măsu­ra în care facem aceas­ta, dăm noi dova­dă că sun­tem sfin­țiți prin ade­văr, pen­tru că ade­vă­rul este exem­pli­fi­cat în via­ța noas­tră zil­ni­că.” — Ye Shall Receive Power, p. 121.

„Există mulți care, deși se stră­du­iesc să ascul­te de porun­ci­le lui Dumnezeu, au doar puți­nă pace sau bucu­rie. Această lip­să în expe­rien­ța lor este rezul­ta­tul unui eșec în a exer­ci­ta cre­din­ța. Ei umblă ca și într-un teren salin, într‑o pus­tie arsă de soa­re. Ei cer puțin, când ar putea cere mult; pen­tru că nu exis­tă limi­tă a promisiuni­lor lui Dumnezeu.” — Istoria fap­te­lor apos­to­li­lor, p. 563 engl. (cap. 55, Transformat prin har).

Rugăciunea noas­tră este ca noi toți să fim îmbo­gă­țiți de Lecțiile Biblice de Sa­bat din acest tri­mes­tru, și ca să fie întă­ri­tă din abu­n­den­ță cre­din­ța noas­tră prin fap­tul că într-ade­văr stăm de vor­bă rațio­nal cu Cel Omniscient (Atotștiutor)!

Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale

DESCARCĂ LECȚIA ÎN FORMAT PDF!