Lecţii biblice pentru copii

Israel în Canaan — Trimestrul IV

Studiul inti­tu­lat „Israel în Canaan”
se adre­sea­ză copi­i­lor de vâr­stă şco­la­ră. În cadrul acestor
lecţii, copi­ii vor avea oca­zia să afle situ­a­ția poporului
Israel în peri­oa­da în care aces­ta s‑a sta­bi­lit în Canaan.
Experiențele prin care au tre­cut a demon­strat foarte
clar fap­tul că depăr­ta­rea de Dumnezeu atra­ge după sine
con­se­cin­țe tris­te. Dumnezeu S‑a pur­tat cu bună­ta­te cu
copi­ii Săi, ofe­rin­du-le oca­zii să‑I recu­noas­că pute­rea și să
fie binecuvântați.

Iosua — un con­du­că­tor devo­tat .….….….….….….….5
Judecătorii .….….….….….….….….….….….….….…10
Ghedeon .….….….….….….….….….….….….….….…15
Dumnezeu lup­tă pen­tru Israel .….….….….….…..20
Samson.….….….….….….….….….….….….….….…..25
Copilul Samuel.….….….….….….….….….….….…..30
Eli și fiii săi .….….….….….….….….….….….….……35
Chivotul la filis­te­ni .….….….….….….….….….……40
Primul împă­rat al lui Israel .….….….….….….…..45
Încumetarea lui Saul .….….….….….….….….….….50
Păstorul devi­ne rege .….….….….….….….….….…..56
David — un păcă­tos ier­tat .….….….….….….….…..59
Solomon .….….….….….….….….….….….….….….…64

Pentru a des­căr­ca Lecția, dă cli­ck pe ima­gi­nea de mai jos!

Israel în Canaan