Știri

Congres Online „DOR DE LIBERTATE” 15–18 Octombrie 2020

Dragi tineri și pri­e­te­ni, vă adu­cem la cunoș­tin­ță căci în peri­oa­da 15–18 octom­brie 2020. va avea loc un con­gres de tine­ret ONLINE sub gene­ri­cul „DOR DE LIBERTATE”. Mai jos aveți pro­gra­mul trans­mi­siu­ni­lor LIVE: Joi…

Conectați cu Dumnezeu

Dragi tineri și pri­e­te­ni, Departamentul de tine­ret al Uniunii Române vă invi­tă să urmă­riți o serie de teme sub gene­ri­cul : “Conectați cu Dumnezeu“, Aceste patru seri sunt spe­ci­a­le pen­tru tine­rii din Uniunea Română. Vă…

Părtășia cu frații noștri în locașurile de închinare

Stimați frați, Suntem mul­țu­mi­tori lui Dumnezeu pen­tru gri­ja per­ma­nen­tă pe care o are față de noi, chiar dacă nu întot­dea­u­na înțe­le­gem pla­nu­ri­le Sale și moti­vul pen­tru care îngă­du­ie să vină anu­mi­te cir­cum­stan­țe în vie­ți­le noas­tre.…

Dragi frați și surori, Fie ca pacea lui Dumnezeu să fie cu voi în acest timp! Dorim să vă salut cu acest ver­set din Psalmul 96: „O, cân­tă Domnului o cân­ta­re nouă: cân­tă Domnului, pe…

Anunț privitor la programul Conferințelor Spirituale

Iubiți frați, În data de 30 ianu­a­rie 2020 am publi­cat calen­da­rul orga­ni­ză­rii adu­nă­ri­lor spi­ri­tu­a­le și de dele­gați din fie­ca­re Conferință a Uniunii noas­tre. Acum dato­ri­tă situ­a­ți­ei în care ne aflăm, ca urma­re a pan­de­mi­ei cu care…

Tabăra de tineret anulată

Dragi tineri, frați și pri­e­te­ni, având în vede­re situ­a­ția de cri­ză cu care se con­frun­tă și țara noas­tră ca urma­re a pan­de­mi­ei cât și a regu­li­lor impu­se de auto­ri­tăți în legă­tu­ră cu aceas­ta, dorim să vă…