Categoria: Știri

Mesajul fratelui Eli Tenorio președintele C.G. pentru anul 2022

Iubita mea fami­lie a bise­ri­cii Mișcării de Reformă, Fie ca aceas­tă scri­soa­re să vă găseas­că pe fie­ca­re sub gri­ja iubi­toa­re a lui Dumnezeu. Privind îna­poi spre 2021  Apropiindu-ne de înche­ie­rea anu­lui 2021 și de înce­pu­tul anu­lui 2022,…

Scrisoare din partea Departamentului Misionar Medical al CG

Adventiști de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă Conferința Generală P.O. Box 7240 Roanoke VA 24019–0240 USA Tel +1 540 362 1800 Fax: +1 540 366 ‑2814 CONFERINȚA GENERALĂ Roanoke, Virginia, SUA Departamentul Misionar…

Apel

Iubiți frați din Uniunea Română a AZSMR,   „Trăim în cea mai solem­nă peri­oa­dă a isto­ri­ei aces­tei lumi. Viitorul mul­ți­mi­lor care supra­po­pu­lea­ză pămân­tul este gata să se hotă­ras­că. Buna noas­tră sta­re vii­toa­re și chiar mân­tu­i­rea altor sufle­te depinde…

„Copii de caracter” — Apel

Dragi frați din Uniunea Română. Vă salu­tăm cu mul­tă pace și Domnul să fie lău­dat pen­tru că ne‑a ales pen­tru a slu­jii în lucra­rea de evan­ghe­li­za­re a lumii. Mulțumiri fie adu­se lui Dumnezeu fiind­că ne poartă…