Categoria: Știri

ESTE TIMPUL — SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE, 4–13 DECEMBRIE 2020

A fost un an tul­bu­ră­tor. Mulți au sufe­rit încer­cări gra­ve și pier­deri mari. Cu toa­te aces­tea, în ciu­da încer­că­ri­lor enor­me, tre­bu­ie să ne amin­tim că Cel Atotputernic din ceruri – Stăpânul Universului – veghează…

Convenția muzicienilor Adventiști Reformiști

Un eve­ni­ment la nivel mondi­al rea­li­zat de muzi­cieni pen­tru muzi­cieni Cu acest eve­ni­ment spe­răm să: Motivați și încu­ra­jați muzi­cie­nii noș­tri să-și dezvol­te în con­ti­nu­a­re talen­te­le pen­tru onoa­rea și glo­ria lui Dumnezeu prin mesa­je spi­ri­tu­a­le. Construiți…

Congres Online „DOR DE LIBERTATE” 15–18 Octombrie 2020

Dragi tineri și pri­e­te­ni, vă adu­cem la cunoș­tin­ță căci în peri­oa­da 15–18 octom­brie 2020. va avea loc un con­gres de tine­ret ONLINE sub gene­ri­cul „DOR DE LIBERTATE”. Mai jos aveți pro­gra­mul trans­mi­siu­ni­lor LIVE: Joi (15…

Conectați cu Dumnezeu

Dragi tineri și pri­e­te­ni, Departamentul de tine­ret al Uniunii Române vă invi­tă să urmă­riți o serie de teme sub gene­ri­cul : “Conectați cu Dumnezeu“, Aceste patru seri sunt spe­ci­a­le pen­tru tine­rii din Uniunea Română. Vă…

Părtășia cu frații noștri în locașurile de închinare

Stimați frați, Suntem mul­țu­mi­tori lui Dumnezeu pen­tru gri­ja per­ma­nen­tă pe care o are față de noi, chiar dacă nu întot­dea­u­na înțe­le­gem pla­nu­ri­le Sale și moti­vul pen­tru care îngă­du­ie să vină anu­mi­te cir­cum­stan­țe în vie­ți­le noastre.…