Îndreptățirea prin credință — Lecția Școlii de sabat — octombrie — decembrie 2017

Rugăciunea noas­tră arză­toa­re către Dumnezeu este ca, pe măsu­ră ce studiem
lecţi­i­le aces­tui tri­mes­tru, să urmăm călă­u­zi­rea Spiritului Său şi să câştigăm
nepri­hă­ni­rea lui Hristos. În timp ce ne pre­dăm vieţi­le întru totul îndru­mă­rii lui
Dumnezeu, El ne va folo­si ca instru­men­te ale Sale pen­tru a împăr­tă­şi măreața
solie a lui Hristos, Mântuitorul viu, celor din jurul nos­tru, gră­bind ast­fel venirea
Domnului. Fie ca toţi să fim călă­u­zi­ţi într‑o expe­rienţă pro­fun­dă, să ne
întoar­cem către Domnul din toa­tă ini­ma, să ne măr­tu­ri­sim greşe­li­le, să obţinem
asi­gu­ra­rea ier­tă­rii păca­te­lor şi să‑I per­mi­tem Lui să ne cureţe, pen­tru ca
nepri­hă­ni­rea Sa să devi­nă a noastră.
Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Pentru a des­căr­ca Lecția Școlii de Sabat în for­mat PDF, 

dă cli­ck pe imagine!