LECŢII BIBLICE PENTRU SABAT — Lecții din viața lui David

 

„Istoria vie­ții lui David ofe­ră una din­tre măr­tu­ri­i­le cele mai impresio­nante date vreo­da­tă cu pri­vi­re la pri­mej­di­i­le care ame­nin­ță sufle­tul prin pu­tere, bogă­ție și ono­ruri lumești — lucruri care sunt dori­te de oameni cu cea mai mare înfo­ca­re.” ̶ Patriarhi si Profeți, p. 746, cap. 73.

„David a fost un băr­bat repre­zen­ta­tiv. Istoria lui este de inte­res pen­tru fie­care suflet care se lup­tă pen­tru biru­in­ță veș­ni­că. În tim­pul vie­ții sale două pu­teri s‑au lup­tat pen­tru stă­pâ­ni­re. Necredința și‑a adu­nat for­țe­le și a încer­cat să eclip­se­ze lumi­na care stră­lu­cea asu­pra lui de la tro­nul lui Dumnezeu. Zi după zi bătă­lia a con­ti­nu­at în ini­ma lui, Satan dis­pu­tând fie­ca­re pas făcut îna­in­te de for­țe­le nepri­hă­ni­rii. David a înțe­les ce însem­na să lupți împo­tri­va căpe­te­ni­i­lor și pute­ri­lor, împo­tri­va stă­pâ­ni­to­ri­lor întu­ne­ri­cu­lui din aceas­tă lume.” ̶ The SDA Bible Commentary [Comentarii E. G. White], vol. 3, pp. 1142, 1143.

„Dumnezeu l‑a ales pe David, un păs­tor umil, pen­tru a con­du­ce popo­rul Său. El păs­tra cu stric­te­țe toa­te cere­mo­n­i­i­le lega­te de reli­gia iudai­că și s‑a dis­tins prin încre­de­rea sa hotă­râ­tă și neclin­ti­tă în Dumnezeu. El era remar­cabil pen­tru cre­din­cio­șia și evla­via sa. Hotărârea sa, umi­lin­ța sa, dra­gos­tea sa pen­tru drep­ta­te și carac­te­rul lui sta­tor­nic l‑au cali­fi­cat pen­tru a putea adu­ce la înde­pli­ni­re pla­nul lui Dumnezeu de a instrui pe Israel cu pri­vi­re la via­ța lor de con­sa­cra­re și de a‑i con­du­ce ca un monarh gene­ros și înțe­lept.” ̶ The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 377.

„Raportul vie­ții lui ara­tă că păca­tul nu poa­te adu­ce decât ruși­ne și dure­re, dar că iubi­rea și mila lui Dumnezeu pot ajun­ge până la cele mai mari adân­cimi. Credința va înăl­ța sufle­tul care se pocă­ieș­te pen­tru a se împăr­tăși din înfi­e­rea fii­lor lui Dumnezeu. Din toa­te asi­gu­ră­ri­le cuprin­se în Cuvântul Său, aceas­ta este una din­tre măr­tu­ri­i­le cele mai puter­ni­ce des­pre cre­din­cio­șia, drep­ta­tea și îndu­ra­rea legămân­tu­lui lui Dumnezeu.” ̶ Patriarhi si Profeți, p. 754.

„Când pomii ce nu aduc roa­de sunt tăi­ați pen­tru că împo­vă­rea­ză pămân­tul, când mul­ți­mi­le de frați falși se dis­ting între cei ade­vă­rați, atunci cei ce erau în umbră vor fi reve­lați și cu osa­na­le vor intra în rân­duri sub stea­gul Domnu­lui Hristos. Cei care au fost timizi și neîn­cre­ză­tori în ei înșiși se vor decla­ra pe față pen­tru Hristos și pen­tru ade­vă­rul Său. Cel mai slab și mai ezi­tant din bise­rică va fi atunci ca David — hotă­rât să acțio­ne­ze și să îndrăz­neas­că.” ̶ Mărturii pen­tru comu­ni­ta­te, vol. 5, p. 81, cap. 6: Mărturiile tre­cu­te cu vederea.

Ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Hristos să ne ghi­de­ze în acest tri­mes­tru în stu­di­ul vie­ții și acti­vi­tă­ții lui David. Să ne întă­rim min­ți­le cu o înțe­le­ge­re mai pro­fun­dă a drep­tă­ții și îndu­ră­rii per­fect echi­li­bra­te a Creatorului și Dumnezeului nostru!

Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale