Conferință de tineret la Podari (Dolj), 27–29 noiembrie 2009

Departamentul de tine­ret al con­fe­rin­ței Oltenia vă invi­tă să par­ti­ci­pați la întru­ni­rea cu genericul:

“ESTE VREMEA ALEGERII!” ÎNCOTRO TE TRAGE INIMA?

ce se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 27–29 noiem­brie 2009 în loca­li­ta­tea Podari, jude­țul Dolj.

“Dar, după cum este scris: Lucruri, pe care ochiul nu le‑a văzut, ure­chea nu le‑a auzit, și la ini­ma omu­lui nu s‑au suit, așa sunt lucru­ri­le, pe care le‑a pre­gă­tit Dumnezeu pen­tru cei ce‑L iubesc.” 1 Corinteni 2:9

Material de studiu:
Mărturii pen­tru comu­ni­ta­te, vol. 1, cap. Două coroane
Mărturii pen­tru comu­ni­ta­te, vol. 2, cap. Un vis impresionant
Marea lup­tă, cap. Scripturile, apă­ra­rea noastră

Pentru mai mul­te deta­lii puteți suna la:
0763–702380 – Victor Stan
0765–358529 – Adrian Radoiaș

“Când ne adu­nam, putem fi o bine­cu­vân­ta­re unii pen­tru alții. Dacă sun­tem ai lui Hristos, gân­du­ri­le noas­tre cele mai plă­cu­te se vor ocu­pa numai de EL; și, când vor­bim unii cu alții des­pre iubi­rea Lui, ini­ma noas­tră va fi îmblân­zi­tă de pute­ri­le dum­ne­ze­iești. Privind la fru­mu­se­țea carac­te­ru­lui Său vom fi schim­bați în ace­lași chip al Lui, din sla­vă în sla­vă, prin Duhul Domnului.” HLL, cap. Suirea la Ierusalim.