LECŢII BIBLICE PENTRU SABAT — Lecții din viața lui Iacov

Dar când vine asu­pra noas­tră strâm­toa­rea, câţi din­tre noi nu facem ca Iacov! Noi cre­dem că este mâna unui vră­j­maş şi ne lup­tăm orbeş­te în întu­ne­ric, până ce pute­ri­le ne pără­sesc şi nu găsim nici o mân­gâi­e­re sau libe­ra­re. Atingerea divi­nă de la revăr­sa­tul zori­lor i L‑a des­co­pe­rit lui Iacov pe Acela cu care se lup­ta­se, Îngerul legămân­tu­lui; plân­gând şi fiind nepu­tin­cios, el a căzut pe piep­tul Iubirii infi­ni­te, ca să pri­meas­că bine­cu­vân­ta­rea după care dorea atât de mult sufle­tul său. Şi noi, la rân­dul nos­tru, tre­bu­ie să învă­ţăm că încer­că­ri­le sunt spre bine, să învă­ţăm să nu dis­preţuim pedeap­sa Domnului şi nici să nu slă­bim când sun­tem mus­tra­ţi de El. C.M.F. 11

DESCARCĂ ÎN FORMAT PDF!