„Pelerinajului prin pustie” — Școala de Sabat

      „Istoria vie­ții din pus­tie a popo­ru­lui Israel a fost con­sem­na­tă pen­tru a fi de folos Israelului lui Dumnezeu de la sfâr­și­tul tim­pu­lui.” – Patriarhi și pro­feți p. 293. cap. 26 – De la Marea Roșie la Sinai.

      „Murmurările isra­e­li­ți­lor și nemul­țu­mi­rea lor rebe­lă, ca și puter­ni­ce­le minuni făcu­te în favoa­rea lor și pedeap­sa pen­tru ido­la­tria și nere­cu­noș­tin­ța lor sunt rapor­ta­te pen­tru folo­sul nos­tru. Exemplul vechiu­lui Israel este dat ca o aver­ti­za­re pen­tru popo­rul lui Dumnezeu, pen­tru ca ei să evi­te necre­din­ța și să sca­pe de mânia Lui. Dacă nele­giu­i­ri­le evre­i­lor ar fi fost omi­se din Raportul Sacru, și ar fi fost rapor­ta­te numai vir­tu­ți­le, isto­ria lor n‑ar fi reu­șit să ne învețe lec­ția pe care ne‑o pre­zin­tă.” – Mărturii, vol. 4, p. 11 cap. Biografii Biblice.

       Pe măsu­ră ce înce­pem pri­ma par­te din cele două serii ale „Pelerinajului prin pus­tie”, accen­tul prin­ci­pal va fi pus pe naș­te­rea lui Moise și pre­gă­ti­rea lui pen­tru a con­du­ce miș­ca­rea exo­du­lui, plă­gi­le Egiptului, eli­be­ra­rea lui Israel din robia egip­tea­nă, sosi­rea isra­e­li­ți­lor la Sinai și pri­mi­rea legii. Vom găsi atât exem­ple de necre­din­ță și con­se­cin­ța ei devas­ta­toa­re, cât și exem­ple de cre­din­ță și bine­cu­vân­tă­ri­le ei. Vom vedea rezul­ta­te­le teri­bi­le ale res­pin­ge­rii aver­tis­men­te­lor lui Dumnezeu pre­cum și bine­cu­vân­tă­ri­le care vin asu­pra celor care aleg să cre­a­dă Cuvântul lui Dumnezeu și să‑l împlinească.

      Mulți isra­e­liți au dus cu ei influ­en­ța Egiptului. Deși au pără­sit fizic Egiptul, au luat cu ei mul­te din­tre obi­ce­iu­ri­le și tipa­re­le de gân­di­re ale Egiptului. Noi am fost, de ase­me­nea, che­mați să ieșim din Egiptul spi­ri­tu­al, din lume. Și noi, de ase­me­nea, poa­te că am făgă­du­it să‑L urmăm pe Dumnezeu, dar acțio­năm, totuși, și gân­dim ca lumea. Fie ca pe măsu­ră ce stu­di­em aces­te lec­ții, să avem ini­mi­le dis­pu­se să‑L urmăm pe Dumnezeu pe deplin.

       „Sarcina lui Moise ar fi fost mult mai ușoa­ră, dacă nu ar fi fost atât de mulți isra­e­liți care deve­ni­se­ră atât de corupți, încât să nu mai vrea să pără­seas­că Egiptul.” – Patriarhi și Profeți, p. 260 – cap. 23 – Plăgile asu­pra Egiptului.

      Cu toa­te aces­tea, „în tim­pul tutu­ror ani­lor de robie în Egipt, prin­tre isra­e­liți exis­ta­se­ră unii care rămă­se­se­ră închi­nă­tori cre­din­cioși ado­ră­rii lui Iehova.” – Ibid. p. 259. Părinții lui Moise erau prin­tre acești puțini cre­din­cioși. Mama sa, o feme­ie temă­toa­re de Dumnezeu, știa cum să-și cre­as­că fiul. „Întregul vii­tor al vie­ții lui Moise, marea misiu­ne pe care el a adus‑o la înde­pli­ni­re în cali­ta­te de con­du­că­tor al lui Israel, dau măr­tu­rie des­pre impor­tan­ța lucră­rii unei mame creș­ti­ne.” – Ibid p. 244, cap. 22 – Moise.

      Fie ca Dumnezeu să ne aju­te să învă­țăm din gre­șe­li­le isra­e­li­ți­lor. Fie ca și noi să învă­țăm din biru­in­țe­le lor și să fim prin­tre puți­nii cre­din­cioși de astăzi care‑L urmea­ză pe Dumnezeu cu ori­ce preț.

Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale

 

Descarcă lec­ția în for­mat PDF!