ȘCOALA DE SABAT — Evanghelia după Pavel: Galateni

În acest tri­mes­tru, stu­den­ții Școlii de Sabat din întrea­ga lume vor stu­dia des­pre evan­ghe­lie con­form lui Pavel, așa cum este aceas­ta reve­la­tă în epis­to­la sa către Galateni. Ce putem învă­ța din aceas­tă epis­to­lă scur­tă, totuși puternică?

„[În Galatia,] mulți sus­ți­neau că era nece­sa­ră res­pec­ta­rea obi­ce­iu­ri­lor și cere­mo­n­i­i­lor iudai­ce; că sim­pla res­pec­ta­re a legii, fără cre­din­ță în sân­ge­le lui Hristos, era sufi­cien­tă pen­tru mântuire.”—Istoria fap­te­lor apos­to­li­lor, p. 553 engl. (cap. 54, Un mar­tor credincios).

„Pavel îi implo­ra pe cei care cunos­cu­se­ră cân­d­va în vie­ți­le lor pute­rea lui Dumnezeu, să se întoar­că la pri­ma lor dra­gos­te pen­tru ade­vă­rul evan­ghe­li­ei. Cu argu­men­te ce nu pot fi con­tra­zi­se el le‑a pus în față pri­vi­le­gi­ul lor de a deve­ni băr­bați liberi și femei libe­re în Hristos, prin al cărui sân­ge ispă­și­tor toți cei care fac o pre­da­re depli­nă sunt îmbră­cați cu hai­na nepri­hă­ni­rii Sale. El sus­ți­nea că fie­ca­re suflet care dorea să fie mân­tu­it tre­bu­ie să aibă o expe­rien­ță auten­ti­că, per­so­na­lă, în lucru­ri­le lui Dumnezeu.”—Ibid., p. 388 engl. (cap. 36, Apostazie în Galatia).

„Apostolul înțe­le­gea că dacă se inten­țio­na ca acești cre­din­cioși din Galatia să fie sal­vați de influ­en­țe­le peri­cu­loa­se care îi ame­nin­țau, tre­bu­ia lua­te cele mai hotă­râ­te măsuri, [și] date cele mai cla­re avertizări.”—Ibid., p. 387.

„Răscumpărarea în Hristos înseam­nă a înce­ta să încalci legea lui Dumnezeu și a fi liber de fie­ca­re păcat; nicio ini­mă care este mâna­tă de vră­j­mă­șie con­tra legii lui Dumnezeu nu este în armo­nie cu Hristos, care a sufe­rit pe Calvar pen­tru a apă­ra și înăl­ța legea îna­in­tea universului.”—Credința și fap­te­le, p. 95 engl. (cap. 13, Credința și faptele—Mână în mână).

„Sângele [lui Hristos] țâș­nind, tru­pul Său frânt, satis­fac cerin­țe­le legii încăl­ca­te, și ast­fel El întin­de un pod pes­te pră­pas­tia pe care a făcut‑o păca­tul. El a sufe­rit în trup pen­tru ca prin cor­pul său zdro­bit și frânt El să poa­tă aco­peri pe păcă­to­sul lip­sit de apă­ra­re. Victoria câști­ga­tă la moar­tea Sa pe Calvar a frânt pen­tru tot­dea­u­na pute­rea acu­za­toa­re a lui Satan asu­pra uni­ver­su­lui și a redus la tăce­re acu­za­ți­i­le sale că tăgă­du­i­rea de sine era impo­si­bi­lă din par­tea lui Dumnezeu și de ace­ea nee­sen­ți­a­lă în fami­lia umană.”—Harul uimi­tor al lui Dumnezeu, p. 153 (engl.) (cap. 145, Sigilat prin ispă­și­rea lui Hristos).

„Dumnezeu doreș­te ca pla­nul ceru­lui să fie adus la înde­pli­ni­re, și divi­na ordi­ne și armo­nie a ceru­lui să pre­va­le­ze, în fie­ca­re fami­lie, în fie­ca­re bise­ri­că, în fie­ca­re insti­tu­ție. Dacă aceas­tă dra­gos­te ar lucra în soci­e­ta­te ase­me­nea alu­a­tu­lui, am vedea transpu­ne­rea în prac­ti­că a unor prin­ci­pii nobi­le în rafi­na­ment și cur­toa­zie creș­ti­nă, și în dra­gos­te creș­ti­nă față de cei răs­cum­pă­rați de sân­ge­le lui Hristos. În toa­te fami­li­i­le noas­tre, în insti­tu­ți­i­le noas­tre și în bise­ri­ci­le noas­tre ar fi văzu­tă trans­for­ma­re spi­ri­tu­a­lă. Când va avea loc aceas­tă trans­for­ma­re, acești agenți vor deve­ni instru­men­te prin care Dumnezeu va împăr­ți lumii lumi­na ceru­lui și ast­fel, prin uce­ni­cie divi­nă și antre­na­ment, vor pre­găti băr­bați și femei pen­tru soci­e­ta­tea ceru­lui. Isus a mers să pre­gă­teas­că locu­in­țe pen­tru cei care se pre­gă­tesc prin dra­gos­tea și îndu­ra­rea Sa, pen­tru locu­in­țe­le de fericire.”—Ibid., p. 250 engl. (cap. 242, Pregătindu-ne pen­tru cer).

Fie ca Domnul să ne aju­te să fim între ace­ia, pen­tru a apre­cia cu ade­vă­rat acest pri­vi­le­giu! Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale

 

DESCĂRCAȚI LECȚIA ÎN FORMAT PDF