Categoria: Imnuri creștine

În aceas­tă sec­țiu­ne sunt publi­ca­te imnu­ri­le creș­ti­ne ale AZS-MR.

Pentru fie­ca­re imn în par­te sunt dis­po­ni­bi­le par­ti­tu­ra, melo­dia și versurile.

Imnuri Creștine

Melodiile au fost pro­ce­sa­te pe cal­cu­la­tor în for­mat MIDI și apoi înre­gis­tra­te în for­mat MP3. La înre­gis­tra­re s‑au folo­sit Sound Font-uri și efec­te EAX pen­tru o reda­re cât mai apro­pi­a­tă de sune­te­le reale.

S‑a ținut cont și de nuan­țe­le cân­tă­ri­lor, urmă­rin­du-se o inter­pre­ta­re stric­tă după nota­ția muzi­ca­lă. Tempo-ul a fost de ase­me­nea sta­bi­lit în func­ție de fie­ca­re piesă.

Din fie­ca­re melo­die sunt reda­te două stro­fe, pri­ma con­ținând doar vocea a I‑a pen­tru o deli­mi­ta­re cât mai ușoa­ră de cele­lal­te voci, iar a doua stro­fă con­ți­ne toa­te cele patru voci. Excepție fac une­le cân­tări de cor care au doar o stro­fă, în care linia melo­di­că este pre­lu­a­tă și de alte voci.

Colecția este una didac­ti­că, pen­tru o învă­ța­re cât mai ușoa­ră a melo­di­i­lor, fără pre­ten­ții de inter­pre­ta­re artistică.

De ase­me­nea este dis­po­ni­bi­lă și Cartea de Imnuri Creștine în for­mat PDF.

 

Index Imnuri Creştine:

1. Doamne sfinte, Te mărim!

2. Voi cânta îndurarea lui Isus

3. Când roua dimineţii

4. Tu eşti Cel vrednic de mărit

5. Cer şi mare şi pământ

6. O, inimă, tresaltă

7. Sfânt, sfânt, sfânt

8. Mărire, slavă lui Isus

9. În toate câte văd

10. Vrem să‑L încoronăm

11. Ador puterea salvatoare

12. Câtă iubire, câtă jertfire

13. Slăvesc pe Dumnezeu

14. Mai presus de ceruri

15. În cerul sfintelor lumini

16. Doar Dumnezeu va fi mărit

17. Aduceţi astăzi închinare

18. Iehova‑i din veac

19. Să‑L preamărim

20. Ce minunat

21. Tu, Doamne, eşti lumina mea

22. Aleluia, Domnul slavei

23. Cine ca Isus mai poate

24. Eşti necuprins şi sfânt

25. Vestiţi voi

26. Să-nalţ un cânt aş vrea

27. A Celui ce a fost

28. Ce nume minunat

29. Al lumii noastre firmament

30. Mare har e‑a cred‑n Domnul

31. Slăvit fii Isuse

32. ‘N‑această zi frumosă

33. Mărire lui Isus cântăm

34. Tatălui preamărire

35. O cântare de mărire

36. Isus, o, Nume scump

37. O, Doamne mare

38. Mai mult să Te iubesc

39. Pentru soarele auriu

40. Noi Te mărim, Isus Hristos

41. Măriţi din suflet

42. Sângele-ţi Doamne

43. Mulţumim, o, Doamne Sfinte

44. Slavă Tatălui ceresc

45. Sfânt eşti, sfânt eşti!

46. Osana Lui, Osana!

47. Popoarelor de pe pământ

48. Mărim pe Cel sfânt

49. N‑ai asemănare

50. Eu vin zi de zi