Lumina lumii (II)

Lumina lumii (II)

 

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat apri­lie-iunie 2014 — Lumina lumii (II)

- opti­mi­za­tă pen­tru dis­po­zi­ti­ve mobi­le, cu ver­se­te bibli­ce incluse

- tri­mes­trul 2, 2014

Pentru a citi Lumina lumii (II) aveți nevo­ie de Adobe Reader sau un pro­gram ase­mă­nă­tor care afi­șea­ză fiși­e­re PDF.

 

 

 

 

Cuprins — Lumina lumii (II)

1. Israel în Canaan
2. Ghedeon
3. Samson
4. Eli şi fiii săi
5. În zile­le lui Samuel
6. Primul rege al lui Israel
7. Regele David
8. Pocăinţa şi pedep­si­rea lui David
9. Solomon
10. Lecţii dintr‑o greşe­a­lă dureroasă
11. Regele Asa
12. Regele Ezechia
13. Lecţii dintr‑o greşe­a­lă naţională

Introducere — Lumina lumii (II)

În acest tri­mes­tru vom învă­ţa cum, în tim­pul jude­că­to­ri­lor şi regi­lor, Israel nu şi‑a înde­pli­nit misiu­nea sfân­tă încre­dinţa­tă lui de Dumnezeu şi, din aceas­tă cau­ză, Dumnezeu l‑a împră­ş­ti­at între popoare.

Totuşi, Biblia ara­tă că nu totul a fost pier­dut. În mij­lo­cul apos­ta­zi­ei naţio­na­le, Dumnezeu a păs­trat o mică rămă­şi­ţă de închi­nă­tori cre­din­cioşi. Între aces­te puţi­ne sufle­te vred­ni­ce, s‑au aflat unii prin care Dumnezeu a făcut o mare lucra­re. Unii – chiar şi cei care au comis mari greşeli, dar mai târ­ziu s‑au pocă­it – sunt menţio­na­ţi prin­tre aceşti eroi ai cre­dinţei. Apostolul Pavel scrie: „Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajun­ge vre­mea, dacă aş vrea să vor­besc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de pro­roci! Prin cre­dinţă au cuce­rit ei împă­ră­ţii, au făcut drep­ta­te, au căpă­tat făgă­du­inţe, au astu­pat guri­le lei­lor, au stins pute­rea focu­lui, au scă­pat de ascu­ţi­şul sabiei, s‑au vin­de­cat de boli, au fost viteji în răz­bo­a­ie, au pus pe fugă oşti­ri­le vră­j­ma­şe. Femeile şi-au pri­mit îna­poi pe morţii lor învi­a­ţi; unii, ca să dobân­deas­că o învi­e­re mai bună, n‑au vrut să pri­meas­că izbă­vi­rea care li se dădea şi au fost chi­nui­ţi. Alţii au sufe­rit batjo­curi, bătăi, lanţuri şi închi­soa­re; au fost uci­şi cu pie­tre, tăi­a­ţi în două cu ferăs­tră­ul, chi­nui­ţi; au murit uci­şi de sabie, au pri­be­git îmbră­ca­ţi cu cojoa­ce şi în piei de capre, lip­si­ţi de toa­te, pri­go­ni­ţi, mun­ci­ţi – ei, de care lumea nu era vred­ni­că – au rătă­cit prin pus­tiuri, prin munţi, prin peş­teri şi prin cră­pă­tu­ri­le pămân­tu­lui. Toţi aceş­tia, măcar că au fost lău­da­ţi pen­tru cre­dinţa lor, totu­şi, n‑au pri­mit ce le fuse­se făgă­du­it; pen­tru că Dumnezeu avea în vede­re ceva mai bun pen­tru noi, ca să n‑ajungă ei la desă­vârşi­re fără noi.” (Evrei 11:32–40).

Experienţele pozi­ti­ve ale aces­tor eroi conţin lecţii pen­tru pre­di­ca­to­rii noş­tri, lucră­to­rii şi slu­j­ba­şii bise­ri­cii noas­tre, dar şi pen­tru noi toţi.

Fie ca Domnul să‑i bine­cu­vân­te­ze pe stu­denţii Şcolii de Sabat în timp ce stu­di­a­ză aces­te lecţii!

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Lumina lumii (II) în alte lim­bi — Sabbath Bible Lessons