Căminul creștin

Căminul creștin

 

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat apri­lie-iunie 2013 — Căminul creștin

- opti­mi­za­tă pen­tru mobi­le (iPhone, iPad, Android…), cu ver­se­te­le bibli­ce incluse

- tri­mes­trul 2, 2013

Pentru a citi Căminul creș­tin aveți nevo­ie de Adobe Reader sau un pro­gram ase­mă­nă­tor care afi­șea­ză fiși­e­re PDF.

 

 

 

 

Cuprins — Căminul creștin

5 Dumnezeu, Hristos şi omenirea
10 Căsătoria: o uni­re pe viaţă
15 Soţul şi soţia
20 Părinţi şi copii (I)
26 Părinţi şi copii (II)
31 Religia în cămin
36 Atmosfera din cămin
41 Căminul ca şcoa­lă de formare
47 Cercul familiei
52 Disciplina din familie
57 Influenţele din cămin
62 Prietenii, rude­le şi recreaţia
67 Cum să facem faţă gre­u­tă­ţi­lor din cămin

Introducere — Căminul creștin

Familia este ata­ca­tă în aşa măsu­ră cum nu a mai fost nici­o­da­tă. Certurile frec­ven­te din fami­lie, al cuplu­ri­lor care nu se pot adap­ta, al rupe­rii legămân­tu­lui de căsă­to­rie, des­pă­rţi­ri­lor dure­roa­se, divorţu­ri­lor şi al recă­să­to­ri­ri­lor, al copi­i­lor negli­ja­ţi sau aban­do­na­ţi se află într‑o rapi­dă cre­ş­te­re în lumea din jurul nos­tru. Astăzi, des­tră­ma­rea cămi­nu­lui repre­zin­tă una din­tre cele mai seri­oa­se pro­ble­me cu care se con­frun­tă oame­nii din mul­te ţări. Este trist că o fami­lie tipic cre­ş­ti­nă devi­ne o „spe­cie rară” în seco­lul al XXI-lea. Dintre sem­ne­le tra­gi­ce ale des­tră­mă­rii cămi­nu­lui, divorţul cu urmă­ri­le lui dure­roa­se tre­bu­ie aşe­zat în capul listei.

Numai evan­ghe­lia Domnului nos­tru Isus Hristos poa­te sal­va fami­lia. Cu acest scop, Dumnezeu a dat în Biblie instru­cţiuni care, dacă ar fi urma­te, nu doar că ar asi­gu­ra fami­lii feri­ci­te, ci ar duce şi la apro­pi­e­rea ini­mi­lor înstră­i­na­te şi la refa­ce­rea cămi­ne­lor destrămate.

În acest tri­mes­tru, sub titlul Căminul cre­ş­tin, vom stu­dia o mare par­te din aces­te instru­cţiuni nece­sa­re pen­tru întă­ri­rea fami­li­i­lor cre­ş­ti­ne. Au fost strân­se mul­te sfa­turi din pana lui Ellen G. White. Fie că sun­teţi căsă­to­ri­ţi sau nu, părinţi sau copii, aces­te sfa­turi sunt de actu­a­li­ta­te şi conţin lecţii pen­tru toţi. Atunci când stu­denţii vor apli­ca aces­te sfa­turi în via­ţa pro­pri­i­lor lor cămi­ne, rugă­ciu­nea noas­tră este ca fami­li­i­le lor să devi­nă un mic cer pe pământ. Însă aceas­ta pre­su­pu­ne pre­da­rea înţe­lep­ciu­nii noas­tre ome­neşti şi a căi­lor lumeşti, înţe­lep­ciu­nii şi căi­lor lui Dumnezeu.

Atunci când se cul­ti­vă cu atenţie dis­ci­pli­na, ordi­nea şi cură­ţe­nia, dar şi armo­nia, pacea şi dra­gos­tea; când dimi­nea­ţa şi sea­ra se îna­lţă cân­tări şi rugă­ciuni din ini­mi­le con­ver­ti­te şi mulţu­mi­toa­re adu­na­te în jurul alta­ru­lui fami­li­al; când mem­brii fami­li­ei prac­ti­că învă­ţă­tu­ri­le Cuvântului lui Dumnezeu, atunci se va simţi în cămin pre­zenţa lui Hristos şi a sfinţi­lor îngeri. Astfel de cămi­ne vor fi învi­o­ră­toa­re pen­tru pere­gri­nii obo­si­ţi, şcoli de for­ma­re pen­tru tineri şi câm­puri misio­na­re rodi­toa­re în care părinţii să culea­gă o recol­tă boga­tă din mun­ca lor credincioasă.

Fie ca bine­cu­vân­tă­ri­le lui Dumnezeu să fie cu părinţii şi copi­ii, cu instruc­to­rii şi stu­denţii când vor stu­dia aces­te lecţii!

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Căminul creș­tin în alte lim­bi — Sabbath Bible Lessons.