Flacăra credinței

Săptămâna de rugă­ciu­ne pen­tru Tineret — 24 mar­tie — 2 apri­lie 2017

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adven­tiştilor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă ne suge­rea­ză o săp­tămâ­nă de stu­diu, medi­ta­ție şi rugă­ciu­ne, momen­te în care sun­tem che­ma­ţi să reflec­tăm asu­pra modu­lui în care da­rul cre­din­ței, pe care Dumnezeu îl pro­mi­te ori­cui îl doreș­te, este pri­mit de fie­ca­re din­tre noi și valo­ri­fi­cat în folo­sul sal­vă­rii noas­tre și al celor din jur.

Pornind de la afir­ma­ția potri­vit căre­ia „fără cre­din­ță este cu nepu­tin­ță să fim plă­cuți Lui” (Evrei 11:6), putem fi de acord, în lumi­na cuvân­tu­lui lui Dumnezeu și sub călă­u­zi­rea Duhului Sfânt, că rolul cre­din­ței în vie­ți­le noas­tre este unul vital, mân­tuirea noas­tră dobân­din­du-se în exclu­si­vi­ta­te prin cre­din­ța în Hristos.

Intitulată „Flacăra cre­din­ței”, seria de pre­le­geri pen­tru aceas­tă săp­tămâ­nă, ne pune la dis­po­zi­ție o serie de coor­do­na­te, cu aju­to­rul căro­ra să putem sta­bili măsu­ra de cre­din­ță pe care o avem, să putem apre­cia modul în care prac­ti­ca­rea ei reu­șeș­te să dezvol­te o fla­că­ră vizi­bi­lă, având posi­bi­li­ta­tea să ana­li­zăm du­rabilitatea încre­de­rii noas­tre, chiar și atunci când norii întu­ne­că cerul sau flă­că­ri­le rugu­lui sunt aprin­se în jurul nostru.

Sabatul din 1 apri­lie 2017 va fi o zi de post, moment bene­fic pen­tru o comu­niu­ne spe­cia­lă cu Dumnezeu, iar dumi­ni­că, 2 apri­lie 2017, se va strân­ge un dar spe­cial, care va fi folo­sit în sco­pul pro­mo­vă­rii acti­vi­tă­ți­lor pen­tru tine­ret din Uniunea Română.

Fie ca Dumnezeu să ne sen­si­bi­li­ze­ze ini­mi­le, deter­minân­du-ne la o cer­ce­ta­re amă­nu­n­ți­tă a vie­ți­lor noas­tre și tre­zind în noi o dorin­ță sin­ce­ră de reîn­no­ire a ini­mii. Amin!

Pentru a down­loa­da da cli­ck pe imagine!
flacara credintei