Bucuria de a trăi cu El! — Săptămâna de rugăciune — (22 februarie — 3 martie 2019)

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adven­tiştilor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă ne pro­pu­ne o săp­tămâ­nă de stu­diu, medi­ta­ție şi rugă­ciu­ne, o săp­tămâ­nă în care să gus­tăm bucu­ria de a fi cu Cel care ne‑a demon­strat că ne este Cel mai bun și sigur Prieten.

Ce poa­te fi mai con­for­tant decât asi­gu­ra­rea că, ori­ce ți s‑ar întâm­pla, exis­tă Cineva căru­ia Îi pasă de tine, pe care te poți baza, în care te poți încre­de, Căruia te poți con­fe­sa fără a exis­ta ris­cul decon­spi­ră­rii?! Isus este acest Prieten Minunat și fie­ca­re din­tre noi Îi poa­te deve­ni pri­e­ten, dacă doreș­te lucrul aces­ta. Cum o poa­te face, veți afla din pre­le­ge­ri­le pe care vă invi­tăm să le stu­di­em împreună.

Sabatul din 2 mar­tie 2019 va fi o zi de con­sa­cra­re, de rugă­ciune seri­oa­să și post (pen­tru cei care pot face lucrul aces­ta), momen­te în care Îi putem cere lui Dumnezeu să ne aju­te să ne împri­e­te­nim cu Fiul Său, Domnul Isus Hristos, pen­tru a simți bucu­ria com­pa­niei Lui, chiar de pe acest pământ.

Duminică, 3 mar­tie 2019, se va strân­ge un dar spe­cial, care va fi folo­sit în sco­pul pro­mo­vă­rii acti­vi­tă­ți­lor pen­tru ti­neret din Uniunea Română.

Fie ca Dumnezeu să ne impre­sio­ne­ze ini­mi­le cu ade­vă­ru­ri­le sfin­te stu­di­a­te în aces­te pre­le­geri, ast­fel încât să ne dorim să fim însu­fle­țiți de „tot ce este ade­vă­rat, vred­nic de cin­ste, drept, curat, vred­nic de iubit, vred­nic de pri­mit etc. Amin.

 

Descarcă în for­mat PDF: