Viața lui Pavel

Viața lui Pavel

 

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat iulie-sep­tam­brie 2013 — Viața lui Pavel

- opti­mi­za­tă pen­tru mobi­le (iPhone, iPad, Android…), cu ver­se­te­le bibli­ce incluse

- tri­mes­trul 3, 2013

Pentru a citi Viața lui Pavel aveți nevo­ie de Adobe Reader sau un pro­gram ase­mă­nă­tor care afi­șea­ză fiși­e­re PDF.

 

 

 

 

Cuprins — Viața lui Pavel

5 Convertirea lui Saul
10 Ales şi rân­du­it de Dumnezeu
15 Lucrând cu cei lumeşti
20 Sufletele stri­gă după adevăr
26 Tesalonic, Bereea şi Atena
31 Corint
36 Galatia şi Efes
41 Înconjurat de primejdii
46 Întemniţat pen­tru adevăr
52 Judecat la Cezareea
57 Cu cora­bia spre Roma
62 Roma
67 Încheierea unei vieţi evlavioase

Introducere — Viața lui Pavel

Lecţiile Şcolii de Sabat pen­tru acest tri­mes­tru vor­besc des­pre via­ţa apos­to­lu­lui Pavel. (Saul era nume­le său ebraic. După con­ver­ti­rea sa, el s‑a numit Pavel, cel care era tri­mis ca să lucre­ze pen­tru nea­muri). Indiferent care i- ar fi nume­le – cum ne poa­te inspi­ra stu­di­ul vieţii aces­tui băr­bat al lui Dumnezeu?

„N‑a exis­tat nici­o­da­tă un om care să fie un uce­nic al lui Hristos mai seri­os, ener­gic şi jert­fi­tor de sine decât Pavel. El a fost unul din­tre cei mai măreţi edu­ca­tori ai lumii. El a tra­ver­sat mări­le, a călă­to­rit depar­te şi aproa­pe până când o mare par­te din lume a ajuns să cunoas­că de pe buze­le sale des­pre isto­ria cru­cii lui Hristos. El avea o dorinţă arză­toa­re să adu­că sufle­te­le care erau pe calea pier­ză­rii la cunoş­tinţa ade­vă­ru­lui prin dra­gos­tea unui Mântuitor. Întreaga lui fiinţă era anga­ja­tă în lucra­rea de slu­ji­re; dar el şi‑a prac­ti­cat şi mese­ria lui umi­lă, ca să nu fie o pova­ră pen­tru bise­ri­ci­le care erau apă­sa­te de sărăcie…

Ca lucră­tor al evan­ghe­li­ei, Pavel ar fi putut pre­tin­de spri­jin, în loc de a se întreţi­ne sin­gur; dar el a fost gata să renu­nţe la acest drept. Deşi avea o sănă­ta­te şubre­dă, el lucra în tim­pul zilei slu­jind cau­zei lui Hristos, iar apoi tru­dea o mare par­te din noap­te, ade­sea întrea­ga noap­te, ca să facă faţă nevo­i­lor sale pro­prii şi ale alto­ra. Apostolul dorea să dea un exem­plu pre­di­ca­to­ri­lor cre­ş­tini onorând şi con­fe­rind dem­ni­ta­te hăr­ni­ci­ei. Predicând şi lucrând în felul aces­ta, el a pre­zen­tat cel mai îna­lt model de cre­ş­ti­nism.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 100, 101.

„În epis­to­le­le sale, apos­to­lul nu insis­tă asu­pra pro­pri­i­lor sale încer­cări, totu­şi exis­tă câte­va pre­zen­tări scur­te ale tru­dei şi sufe­rinţe­lor sale pen­tru cau­za lui Hristos. Biciuire şi întem­ni­ţa­re, frig, foa­me şi sete, pri­mej­dii pe uscat şi pe mare, în ceta­te şi în locuri pus­tii, din par­tea com­pa­tri­oţi­lor săi, cât şi din par­tea păgâ­ni­lor şi a fra­ţi­lor falşi – toa­te aces­tea el le‑a sufe­rit de dra­gul adevărului…

Înconjurat de furt­u­na per­ma­nen­tă a împo­tri­vi­rii, de voci­fe­ră­ri­le duş­ma­ni­lor şi pără­sit de pri­e­te­ni, din când în când îndrăz­neţul apos­tol aproa­pe că s‑a des­cu­ra­jat. Dar el a pri­vit îna­poi la Calvar şi cu un zel nou a mers îna­in­te pen­tru a ves­ti ves­tea Celui Răstignit. El nu făcea alt­ce­va decât să păşeas­că pe căra­rea păta­tă de sân­ge pe care păşi­se Hristos mai îna­in­te. El nu a cău­tat să iasă din acest răz­boi până în momen­tul în care şi‑a depus armă­tu­ra la picioa­re­le Răscumpărătorului…

Au tre­cut sute de ani de când apos­to­lul se odih­neş­te de tru­da lui; totu­şi, isto­ria oste­ne­li­lor şi sacri­fi­ci­i­lor sale de dra­gul lui Hristos sunt prin­tre cele mai preţi­oa­se comori ale bise­ri­cii. Această isto­rie a fost înre­gis­tra­tă de Duhul Sfânt, pen­tru ca urma­şii lui Hristos din toa­te vea­cu­ri­le să poa­tă fi impul­sio­na­ţi de aceas­ta la un zel şi o cre­din­cioşie mai fier­bin­te pen­tru cau­za Învăţătorului lor.” – Idem., pag. 147, 148. Fie ca aceas­ta să fie ţin­ta noas­tră a tuturor!

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Viața lui Pavel în alte lim­bi — Sabbath Bible Lessons