Educând Ultima Generație

Subiectul edu­ca­ți­ei creș­ti­ne a fost exa­mi­nat de cel puțin șase ori în ulti­mii 100 de ani de publi­ca­re a Lecțiilor Biblice pen­tru Sabat. Studenții și instruc­to­rii pot fi inte­re­sați de arhi­ve­le de publi­ca­ții onli­ne de unde pot fi încă stu­di­a­te aces­te lec­ții din anii 1946, 1952, 1969, 1986, 1990 și 2008.

Această lec­ție nu cau­tă să cuprin­dă ace­lași dome­niu cu cel al lec­ți­i­lor stu­di­a­te în tre­cut. În schimb, cau­tă să sur­prin­dă esen­ța edu­ca­ți­ei în rela­ție cu tim­pul în care tră­im astăzi, pre­gă­tind tere­nul pen­tru fina­li­za­rea lucră­rii de pre­di­ca­re a Evangheliei în toa­tă lumea.…

Cu un secol în urmă a fost dată bise­ri­cii aceas­tă pro­vo­ca­re solem­nă: „Acum, ca nici­o­da­tă mai îna­in­te, e nevo­ie să înțe­le­gem ade­vă­ra­ta ști­in­ță a edu­ca­ți­ei. Dacă eșuăm în a înțe­le­ge aceas­ta, nu vom avea nici­o­da­tă loc în împă­ră­ția lui Dumnezeu.” (The Christian Educator, 1 august 1897).

Să acor­dăm astăzi aten­ție pro­vo­că­rii, să răs­pun­dem che­mă­rii și să fina­li­zăm lucra­rea de edu­ca­ție în aceas­tă ulti­mă generație.

                      Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale

 

Descarcă lec­ția în for­mat PDF!