Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­ta­te Eden Există spe­ran­ță pen­tru o via­ță mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova ofe­ră ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­ni­ce spe­ci­fi­ce civilizației…

LECŢII BIBLICE PENTRU SABAT — Lecții din viața lui David

  „Istoria vie­ții lui David ofe­ră una din­tre măr­tu­ri­i­le cele mai impresio­nante date vreo­da­tă cu pri­vi­re la pri­mej­di­i­le care ame­nin­ță sufle­tul prin pu­tere, bogă­ție și ono­ruri lumești — lucruri care sunt dori­te de oameni…

ESTE TIMPUL — SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE, 4–13 DECEMBRIE 2020

A fost un an tul­bu­ră­tor. Mulți au sufe­rit încer­cări gra­ve și pier­deri mari. Cu toa­te aces­tea, în ciu­da încer­că­ri­lor enor­me, tre­bu­ie să ne amin­tim că Cel Atotputernic din ceruri – Stăpânul Universului – veghează…

Convenția muzicienilor Adventiști Reformiști

Un eve­ni­ment la nivel mondi­al rea­li­zat de muzi­cieni pen­tru muzi­cieni Cu acest eve­ni­ment spe­răm să: Motivați și încu­ra­jați muzi­cie­nii noș­tri să-și dezvol­te în con­ti­nu­a­re talen­te­le pen­tru onoa­rea și glo­ria lui Dumnezeu prin mesa­je spi­ri­tu­a­le. Construiți…