Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­ta­te Eden Există spe­ran­ță pen­tru o via­ță mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova ofe­ră ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­ni­ce spe­ci­fi­ce civilizației…

Apel

Iubiți frați din Uniunea Română a AZSMR,   „Trăim în cea mai solem­nă peri­oa­dă a isto­ri­ei aces­tei lumi. Viitorul mul­ți­mi­lor care supra­po­pu­lea­ză pămân­tul este gata să se hotă­ras­că. Buna noas­tră sta­re vii­toa­re și chiar mân­tu­i­rea altor sufle­te depinde…