Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­ta­te Eden Există spe­ran­ță pen­tru o via­ță mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova ofe­ră ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­ni­ce spe­ci­fi­ce civilizației…

Convenția internațională a tineretului 2021

După mult timp, în sfâr­șit, Austria găz­du­ieș­te urmă­toa­rea Convenție inter­națio­na­lă pen­tru tine­ret.   Suntem încân­tați să  anun­țăm câte­va  actu­a­li­zări cu pri­vi­re la Convenția inter­națio­na­lă pen­tru tine­ret pla­ni­fi­ca­tă de mult timp. După o întâr­zi­e­re din cau­za pan­de­mi­ei, sun­tem bucuroși…