Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­ta­te Eden Există spe­ran­ță pen­tru o via­ță mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova ofe­ră ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­ni­ce spe­ci­fi­ce civilizației…

„Zdrobit, dar răscumpărat” — Tabără de tineret

Dragi tineri, și nu numai, vă invi­tăm cu bucu­rie la o nouă întru­ni­re spi­ri­tu­a­lă. Sub tema­ti­ca „Zdrobit, dar răs­cum­pă­rat” („Broken, but Redeemed”) vom apro­fun­da ide­ea trans­mi­să de ver­se­tul din 2 Timotei 1:12: „Și din pri­ci­na aceasta…

Tabără de Sănătate pentru Trup și Suflet

  Dragi pri­e­te­ni, Avem deo­se­bi­ta bucu­rie de a vă invi­ta la „Tabăra de Sănătate pen­tru Trup și Suflet“ ce se va des­fă­șu­ra la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, în data de 18–22 mai 2022, acest eveniment…

Evanghelia după Pavel: Corinteni

  În tim­pul aces­tui tri­mes­tru, stu­den­ții Școlii de Sabat din întrea­ga lume vor stu­dia des­pre evan­ghe­lie con­form apos­to­lu­lui Pavel, așa cum este ea reve­la­tă în epis­tolele sale către cei din Corint. Uneori, Pavel lucra…

„ Pregătiți pentru cer ” – Tabără  națională de tineret

              Dragi ti­neri, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vita să par­ti­ci­pați, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 28 Aprilie — 1 mai  2022 la Campus…