Cum au apărut Adventiștii Reformiști? Scurt istoric

În tim­pul pri­mu­lui răz­boi mondi­al, o mare par­te din Adventiștii de Ziua a Șaptea s‑au dezis fap­tic de cre­din­ța lor, accep­tând să par­ti­ci­pe la răz­boi, ceea ce con­tra­ve­nea porun­ci­lor a IV‑a și a VI‑a din legea lui Dumnezeu și pozi­ți­ei lor isto­ri­ce de necombatanță.

Cum au apărut Adventiștii Reformiști (AZS-MR)? Scurt istoric

Cum au apărut Adventiștii Reformiști? Scurt istoric

Acei care au pro­tes­tat împo­tri­va par­ti­ci­pă­rii la răz­boi au fost în cele din urmă excluși din bise­ri­că în țări­le impli­ca­te în răz­boi și după mai mul­te încer­cări zadar­ni­ce de recon­ci­li­e­re au con­sti­tu­it în anul 1925 orga­ni­za­ția ce avea să se numeas­că Mișcarea de Reformă a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

Justețea pro­tes­tu­lui lor a fost con­fir­ma­tă de cel de-al doi­lea răz­boi mondi­al, în care, în țări­le impli­ca­te în răz­boi, bise­ri­ca din care ieși­se­ră a repe­tat gre­șe­li­le comi­se în pri­mul, ale­gând calea com­pro­mi­su­lui pe care n‑a mai părăsit‑o nici­o­da­tă de atunci. Acest lucru s‑a dove­dit și în anii de mai târ­ziu, când, pen­tru a nu-și pier­de pri­vi­le­gi­i­le și recu­noaș­te­rea de către auto­ri­tăți, bise­ri­ca adven­tis­tă din țări­le cu regi­muri tota­li­ta­re a accep­tat ca mem­brii ei să mear­gă la ser­vi­ciu sâm­bă­ta, și copi­ii să frec­ven­te­ze cur­su­ri­le șco­li­lor în ziua Sabatului, iar cei aju­nși la vâr­sta încor­po­ră­rii, să pres­te­ze ser­vi­ci­ul militar.

Toate aces­te con­ce­sii făcu­te auto­ri­tă­ți­lor con­tra­vin vădit porun­ci­lor lui Dumnezeu, care ar fi tre­bu­it să fie teme­lia cre­zu­lui și prac­ti­cii membrilor.

În țara noas­tră Asociația Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă a fost inter­zi­să după cel de-al doi­lea răz­boi mondi­al și a func­țio­nat în ile­ga­li­ta­te, urmă­ri­tă și per­se­cu­ta­tă până la Revoluția din 1989, în urma căre­ia i s‑a recu­nos­cut exis­ten­ța și a căpă­tat sta­tu­tul de aso­ci­a­ție religioasă.

Puteți afla mai mul­te infor­ma­ții des­pre AZS-MR urmă­rind: Documentar Vis de libertate
Site-ul inter­națio­nal al AZS-MR: Seventh Day Adventist Reform Movement