ȘCOALA DE SABAT — Lecții din cartea Faptele Apostolilor (II)

În timp ce stu­den­ții șco­lii de Sabat din întrea­ga lume con­ti­nuă să stu­die­ze a doua par­te a Lecțiilor din Faptele Apostolilor, exis­tă mul­te pen­tru care să fim recu­noscători. Duhul Sfânt este dis­po­ni­bil pen­tru noi la fel cum a fost pen­tru bise­ri­ca primară—și tre­bu­ie să fie revăr­sat fără măsură.

„Vom fi noi mai puțin seri­oși decât au fost apos­to­lii? Nu vom cere noi, prin cre­din­ță vie, pro­mi­siu­ni­le care i‑au miș­cat pe ei până în adân­cul fiin­ței lor pen­tru a ape­la la Domnul Isus pen­tru împli­ni­rea cuvân­tu­lui Său: ‚Cereți, și veți pri­mi?’ Ioan 16:24…

La fel cum uce­ni­cii, umpluți de pute­rea Duhului Sfânt, au mers să pro­cla­me evan­ghe­lia, tot ast­fel tre­bu­ie să mear­gă ser­vii lui Dumnezeu astăzi. Umpluți cu o dorin­ță nee­go­is­tă de a da solia de îndu­ra­re celor care sunt în întu­ne­ri­cul ero­rii și necre­din­ței, tre­bu­ie să ne apu­căm de lucra­rea lui Dumnezeu. El ne dă par­tea noas­tră de făcut în coo­pe­ra­re cu El, și El va miș­ca de ase­me­nea ini­mi­le necre­din­cio­și­lor pen­tru a duce îna­in­te lucra­rea Sa în regiu­ni­le de din­co­lo. Deja mulți pri­mesc Duhul Sfânt, iar calea nu va mai fi blo­ca­tă de indi­fe­ren­ță apatică.

De ce a fost înre­gis­tra­tă isto­ria lucră­rii uce­ni­ci­lor, când ei lucrau cu zel sfânt, ani­mați și vita­li­zați de Duhul Sfânt, dacă nu pen­tru ca din acest raport popo­rul de astăzi al Domnului să obți­nă inspi­ra­ția de a lucra în mod seri­os pen­tru El? Ceea ce a făcut Domnul pen­tru popo­rul Său în acel timp, este — în ace­eași măsu­ră, și chiar într‑o măsu­ră mai mare — esen­ți­al ca El să facă și pen­tru popo­rul Său de azi. Tot ce au făcut apos­to­lii, tre­bu­ie să facă fie­ca­re mem­bru al bise­ri­cii de astăzi. Și noi trebu­ie să înde­pli­nim lucra­rea având cu atât mai mul­tă fer­voa­re, să fim înso­țiți de Duhul Sfânt într‑o măsu­ră cu atât mai mare, cu cât spo­ri­rea nele­giu­i­rii cere o che­ma­re mai hotă­râ­tă la pocăință.

Fiecare per­soa­nă asu­pra căre­ia stră­lu­ceș­te lumi­na ade­vă­ru­lui pre­zent tre­bu­ie să fie miș­ca­tă de com­pa­siu­ne pen­tru cei care sunt în întu­ne­ric. De la toți cre­din­cio­șii lumi­na tre­bu­ie să fie reflec­ta­tă în raze cla­re, dis­tinc­te. Domnul așteap­tă să îndepli­nească și astăzi o lucra­re simi­la­ră cu cea pe care a făcut‑o prin solii Săi dele­gați, după Ziua Cincizecimii. În acest timp, când sfâr­și­tul tutu­ror lucru­ri­lor este aproa­pe, nu ar tre­bui oare ca zelul bise­ri­cii să depă­șeas­că până și zelul bise­ri­cii pri­ma­re? Ze­lul pen­tru sla­va lui Dumnezeu i‑a miș­cat pe uce­nici să dea măr­tu­rie des­pre ade­văr cu o pute­re mare. Nu ar tre­bui acest zel să aprin­dă ini­mi­le noas­tre cu o dorin­ță de a poves­ti isto­ria iubi­rii răs­cum­pă­ră­toa­re, a lui Hristos și El cru­ci­fi­cat? Nu ar tre­bui ca pute­rea lui Dumnezeu să fie reve­la­tă cu o pute­re chiar mai mare astăzi decât în zi­lele apos­to­li­lor?”—Mărturii pen­tru comu­ni­ta­te, vol. 7, p. 32, 33 engl. (sec­țiu­nea 1, sub­cap. Aceeași pute­re să fie reve­la­tă astăzi).

„Lucrați, fra­ți­lor, lucrați cât timp aveți oport­u­ni­ta­tea, în timp ce ziua încă mai zăbo­veș­te. Lucrați, ‚pen­tru că vine noap­tea, când nimeni nu mai poa­te lucra.’ Cât de curând ar putea să vină noap­tea, e impo­si­bil să spui. Acum este oca­zia ta; folosește‑o!”—Ibid., vol. 5, p. 732 engl (cap. 89, Darul ine­s­ti­ma­bil).

Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale

DESCARCĂ LECȚIA ÎN FORMAT PDF