Lecții din Cartea lui Iosua

Cât de aproa­pe sun­tem de pra­gul veș­ni­ci­ei? Această infor­ma­ție nu a fost încre­din­ța­tă muri­to­ri­lor, totuși cei mai mulți din­tre noi ar fi de acord că eve­nimentele fina­le ale isto­ri­ei aces­tei lumi se apro­pie cu rapi­di­ta­te – că a doua veni­re a lui Isus cu pute­re și sla­vă este chiar la ușă. Din acest motiv, stu­den­ții șco­lii de Sabat din întrea­ga lume vor ana­li­za Lecții din Cartea lui Iosua. După cum slu­ji­to­ru­lui cre­din­cios al lui Dumnezeu i s‑a încre­din­țat con­du­ce­rea unui popor în Canaanul pămân­tesc, și noi sun­tem aproa­pe de a intra în Canaanul ceresc.

Domnul să ne aju­te să punem la ini­mă aces­te lec­ții în timp ce ne pre­gă­tim sâr­gu­in­cios pen­tru intra­rea în Canaanul ceresc, con­duși fiind cu îndu­ra­re prin jert­fa și tăria Căpitanului puter­nic al mân­tu­i­rii noas­tre, Domnul Isus Hristos!

 

Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale

De aici poți des­căr­ca lec­ția Școlii de Sabat în for­mat PDF: