Darul neprețuit

Darul neprețuit

Prelegere pen­tru săp­tămâ­na de rugă­ciu­ne 27 mar­tie — 5 apri­lie 2015

Darul neprețuit

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventiştilor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă ne suge­rea­ză o săp­tămâ­nă de con­sa­cra­re dedi­ca­tă stu­di­u­lui şi rugă­ciu­nii, momen­te în care sun­tem che­ma­ţi să reflec­tăm asu­pra daru­ri­lor cu care Dumnezeu a înzes­trat fiin­ța uma­nă, în spe­cial facul­ta­tea omu­lui de a cunoaș­te, de a gân­di logic, de a înțe­le­ge sen­sul și legă­tu­ra fenomenelor.

Creat o fiin­ță libe­ră, capa­bil să-și alea­gă sin­gur tra­se­ul vie­ții, omul se con­frun­tă ade­sea cu ten­din­ța de a lua deci­zii greși­te, de a se lăsa stă­pâ­nit de plă­ce­re mai mult decât de rațiune.

Studiul de față ne ofe­ră o ima­gi­ne a rea­li­tă­ții, ală­tu­ri de con­di­ți­i­le care favo­ri­zea­ză o ast­fel de sta­re, pre­cum și solu­ții pen­tru reme­di­e­rea situ­a­ți­ei existente.

Sabatul din 4 apri­lie 2015 va fi o zi de post, în cadrul căre­ia vom cere în mod deo­se­bit călă­u­zi­re divi­nă pen­tru toți tine­rii care se află în situ­a­ții difi­ci­le, dor­nici să facă ale­geri corec­te, dar și pen­tru cei care sunt nesi­guri, nesta­tor­nici, con­fuzi. Duminică, 5 apri­lie 2015, se va strân­ge un dar spe­cial, care va fi folo­sit în sco­pul pro­mo­vă­rii acti­vi­tă­ți­lor pen­tru tine­ret din Uniunea Română.

Fie ca Dumnezeu să tre­zeas­că la rea­li­ta­te min­ți­le noas­tre ast­fel încât să înțe­le­gem că El ne vrea doar bine­le și știe cel mai bine ce este favo­ra­bil pen­tru noi. Amin!

Editorii

Pentru a citi pre­le­ge­rea Darul nepre­țu­it aveți nevo­ie de Adobe Reader sau un pro­gram ase­mă­nă­tor care afi­șea­ză fiși­e­re PDF.

Cuprins:

  • Gândul veș­ni­ci­ei
  • Rațiunea
  • Conștiința – gla­sul lui Dumnezeu
  • Imaginația – chi­pul celor neîntâmplate
  • Voința – pute­rea regească
  • Facultățile infe­ri­oa­re – meca­nis­mul dezastrului
  • Reveniți la setă­ri­le originale

Gândul veșniciei

Fiecare însu­și­re a min­ții noas­tre este un dar pe care Dumnezeu l‑a ofe­rit omu­lui prin cre­a­țiu­ne. Mecanismul gân­di­rii uma­ne, așa cum a fost con­ce­put de Creator, este de‑a drep­tul uimi­tor, deo­a­re­ce are o rela­ție direc­tă cu carac­te­rul nos­tru. Dicționarul Explicativ al lim­bii roma­ne, defi­neș­te ter­me­nul „gân­di­re” ca „facul­ta­te supe­ri­oa­ră a cre­ie­ru­lui ome­nesc, care reflec­tă în mod gene­ra­li­zat rea­li­ta­tea obiec­ti­vă prin noțiuni, jude­căți, teo­rii” etc.