Lecții Biblice pentru Sabat / ianuarie — martie 2024

Pe măsu­ră ce ne apro­pi­em de Hristos, ne apro­pi­em și mai mult unii de alții. Rezultate uimi­toa­re vor fi văzu­te în pre­gă­ti­rea pen­tru revăr­sa­rea Duhului
Sfânt în pute­rea plo­ii târzii.
„Când bise­ri­ci­le vor deve­ni bise­rici vii, lucră­toa­re, Duhul Sfânt va fi dat ca răs­puns la cere­rea lor sin­ce­ră. Atunci ade­vă­rul Cuvântului lui Dumnezeu va
fi pri­vit cu un nou inte­res și va fi explo­rat ca și cum ar fi o reve­la­ție toc­mai de la cur­ți­le de sus. Fiecare decla­ra­ție de inspi­ra­ție cu pri­vi­re la Hristos va pune
stă­pâ­ni­re pe sufle­tul cel mai adânc al celor care Îl iubesc. Invidia, gelo­zia, bănu­ie­li­le rele vor înce­ta. Biblia va fi pri­vi­tă ca o car­te din cer. Studiul ei va absorbi
min­tea, iar ade­vă­ru­ri­le ei vor hrăni sufle­tul. Făgăduințele lui Dumnezeu repe­ta­te acum ca și cum sufle­tul nu ar fi gus­tat nici­o­da­tă din dra­gos­tea Lui, vor
stră­luci atunci pe alta­rul ini­mii și vor cădea în cuvin­te arză­toa­re de pe buze­le mesa­ge­ri­lor lui Dumnezeu. Ei vor implo­ra apoi sufle­te­le cu o seri­o­zi­ta­te care
nu poa­te fi res­pin­să. Atunci feres­tre­le ceru­lui vor fi des­chi­se pen­tru ploa­ia târ­zie.” — The Review and Herald, 25 febru­a­rie 1890.
Rugăciunea noas­tră este ca aceas­tă expe­rien­ță bine­cu­vân­ta­tă să vină asu­pra tutu­ror celor care stu­di­a­ză aces­te lec­ții și să ne întă­reas­că ini­mi­le în puterea
Răscumpărătorului nostru.
Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Lectia 1_DESCARCĂ LECȚIA ÎN FORMAT PDF