Parabole din partea Celui mai mare Învățător — Lecția Școlii de Sabat

Când Isus era pe pământ, a fost recu­nos­cut ca fiind un învă­ță­tor mai mare decât cei mai îna­lți învă­ță­tori ai tim­pu­lui Său. Cu toa­te aces­tea, meto­de­le Sale de pre­da­re erau sim­ple. Pentru a dez­vă­lui ade­vă­ruri mari oame­ni­lor, El a folo­sit prac­ti­ca co­mună de instru­i­re prin parabole.

„Isus îi întâm­pi­na pe oameni pe tere­nul lor, ca Unul care era obiș­nu­it cu nedu­meririle lor. El făcea ade­vă­rul să fie fru­mos, prezentându‑l în modul cel mai direct și cel mai sim­plu. Limbajul folo­sit de El era curat, ales și lim­pe­de ca apa unui pâ­râu… Dar, în timp ce învă­ță­tu­ra Lui era sim­plă, El vor­bea ca Unul care avea auto­ritate. Caracteristica aceas­ta punea învă­ță­tu­ra Lui în con­trast cu a tutu­ror celor­lalți. Rabinii vor­beau cu îndo­ia­lă și ezi­ta­re, ca și cum Scripturile puteau fi inter­pre­ta­te ca să însem­ne o dată un lucru și altă dată exact opu­sul. Ascultătorii ajun­geau în fie­ca­re zi într‑o și mai mare nesi­gu­ran­ță. Dar Isus pre­zen­ta Scripturile ca având o auto­ri­ta­te neîn­do­iel­ni­că. Oricare ar fi fost subiec­tul, El îl pre­zen­ta cu pute­re, ca și când cuvin­te­le Lui nu puteau să fie con­tra­zi­se.” – Hristos, Lumina lumii, pag. 253 (cap. 26, La Capernaum).

 

Domnul să ne aju­te să găsim în acti­vi­tă­ți­le zil­ni­ce lec­ții care să ne atra­gă gân­durile noas­tre în sus, către El. În timp ce stu­di­em lec­ți­i­le aces­tui tri­mes­tru, să ne reo­rien­tăm via­ța așa încât, privindu‑L pe Hristos și dra­gos­tea Sa mare în lucru­ri­le obiș­nu­i­te ale vie­ții zil­ni­ce, să fim pres­chim­bați după chi­pul Său.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Pentru a des­căr­ca Lecția în for­mat PDF, dă cli­ck pe Imagine!

                                                                              sbl2018_2_int