Relații creștine — Lecții Biblice ( Aprilie — Iunie), 2017

Relații creș­ti­ne

Caracterele noas­tre sunt influ­en­ța­te în mare măsu­ră de rela­ți­i­le pe care le legăm. Dumnezeu ar tre­bui să fie cea mai impor­tan­tă influ­en­ță din via­ța noas­tră, deo­a­re­ce rela­ția noas­tră cu El afec­tea­ză toa­te cele­lal­te rela­ții ale noas­tre. Dumnezeu este Creatorul nos­tru și El doreș­te să devi­nă Mântuitorul nos­tru și Călăuzitorul nos­tru în via­ță. „Fără o cre­din­ță vie în Hristos ca Mântuitor per­so­nal, este impo­si­bil să ne facem sim­ți­tă influ­en­ța într‑o lume scep­ti­că. Nu putem să dăm alto­ra ceea ce noi înși­ne nu deți­nem. Noi exer­ci­tăm o influ­en­ță pen­tru bine­cu­vân­ta­rea și înăl­ța­rea ome­ni­rii, pro­por­țio­nal cu devo­țiu­nea noas­tră per­so­na­lă și con­sa­cra­rea noas­tră față de Hristos. Dacă nu exis­tă nicio slu­ji­re con­cre­tă, nicio dra­gos­te veri­ta­bi­lă, nicio rea­li­ta­te a expe­rien­ței, nu exis­tă nici pute­re pen­tru a aju­ta, nici legă­tu­ră cu cerul, nici mireas­ma lui Hristos în via­ță. Dacă Spiritul Sfânt nu ne poa­te folo­si ca agenți prin care să trans­mi­tă lumii ade­vă­rul, așa cum este el în Isus, noi sun­tem ca sarea care și‑a pier­dut gus­tul. Prin lip­sa noas­tră de har de la Hristos măr­tu­ri­sim lumii că ade­vă­rul pe care pre­tin­dem a‑l cre­de nu are o pute­re sfin­ți­toa­re; și ast­fel, atât de depar­te cât mer­ge influ­en­ța noas­tră, facem cuvân­tul lui Dumnezeu fără efect.” – The Review and Herald, 27 iulie 1905.

Click pe ima­gi­ne pen­tru a des­căr­ca Lecția in for­mat PDF. cu versete!

17690962_1657161181254249_298053437_n