Împărăția Luminii — Ciclu de prelegeri pentru Săptămâna de rugăciune pentru tineret

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventiştilor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă pune la dis­po­zi­ția noas­tră o serie de pre­le­geri pe tema: Împărăția Luminii.

 

Scopul stu­di­u­lui este ace­la de a trezi în ini­mi­le noas­te, în spe­cial ale tine­ri­lor, spe­ran­ța exis­ten­ței unei lumi mai bune, a unei Împărății în care lumi­na reu­șeș­te să răs­pân­deas­că deplin întu­nericul și unde ade­vă­rul face par­te din fiin­ța fie­că­rui cetă­țean al acesteia.

 

Trăim într‑o lume agi­ta­tă, o lume în care întu­ne­ri­cul, nesi­gu-ran­ța, con­fu­zia pre­do­mi­nă pre­tu­tin­deni. Ceea ce este și mai trist este fap­tul că ne-am obiș­nu­it cu o ast­fel de sta­re, încât ni se pare nor­ma­lă. Vestea bună este că Împărăția Luminii, cea pe care ne‑o des­crie Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind aștep­ta­tă să se insta­u­re­ze în curând, poa­te lua con­tur încă de acum. Prelegerile din acest ciclu con­țin rețe­te pre­ți­oa­se în vede­rea insta­u­ră­rii Împărăției Luminii în ini­mi­le noas­tre, în fami­li­i­le noas­tre, în bise­ri­ci­le noas­tre, în societa­tea în care tră­im. Să‑L rugăm pe Dumnezeu să ne dea Duhul Său pen­tru a înțe­le­ge mesa­jul trans­mis cu aceas­tă ocazie.

 

Sabatul din 26 febru­a­rie 2022 va fi o zi de con­sa­cra­re, de ru­găciune, medi­ta­ție și post (pen­tru cei care pot face lucrul aces­ta), momen­te în care Îi putem pre­zen­ta lui Dumnezeu dorin­ța noas­tră de a locui cât de curând în Împărăția Luminii.

 

Duminică, 27 febru­a­rie 2022, după citi­rea ulti­mei pre­le­geri, se va strân­ge un dar spe­cial, care va fi folo­sit în sco­pul pro­mo­vă­rii acti­vi­tă­ți­lor de tine­ret din Uniunea Română.

Fie ca Duhul Sfânt să ne lumi­ne­ze min­tea cu o înțe­le­ge­re mai cla­ră a ade­vă­ru­ri­lor sfin­te și cu o dorin­ță aprin­să de a pro­mo­va cau­za lui Dumnezeu în lumea aceas­ta, până când El va veni să ne ia la Sine.

 

Editorii

Temele au fost rea­li­za­te de tineri din cele șase Conferințe care com­pun Uniunea Română a Adventiștilor de Ziua a Șaptea — Mișcarea de Reformă, în cola­bo­ra­re cu Departamentul de Tineret al Uniunii.

Descarcă în for­mat PDF