Având încredere în dragostea lui Isus

Având încredere în dragostea lui Isus, lecții biblice pentru Școala de Sabat

 

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat octom­bi­re-noiem­brie 2013 — Având încre­de­re în dra­gos­tea lui Isus

- opti­mi­za­tă pen­tru dis­po­zi­ti­ve mobi­le, cu ver­se­te bibli­ce incluse

- tri­mes­trul 4, 2013

Pentru a citi Având încre­de­re în dra­gos­tea lui Isus aveți nevo­ie de Adobe Reader sau un pro­gram ase­mă­nă­tor care afi­șea­ză fiși­e­re PDF.

 

 

 

 

Cuprins — Având încredere în dragostea lui Isus

1. Înălţându‑L pe Mântuitorul
2. Cea mai preţi­oa­să solie
3. Aruncând pro­pria noas­tră sla­vă în ţărână
4. Dragostea: Esenţa neprihănirii
5. Nevoia noas­tră de Legea lui Dumnezeu
6. Neprihănirea lui Hristos des­co­pe­ri­tă în Legea Sa
7. Caracterul ca o mireas­mă dulce
8. Primindu‑L pe Isus
9. Punând stă­pâ­ni­re pe nepri­hă­ni­rea lui Hristos
10. Dobândirea măr­gă­ri­ta­ru­lui neprihănirii
11. Valoarea noas­tră în Hristos
12. Trăind pen­tru Isus
13. Umblând cu Isus

Introducere — Având încredere în dragostea lui Isus

Trăim în vre­mea sfârşi­tu­lui. Vom ajun­ge în situ­a­ţii care ne vor pune la încer­ca­re. Relaţia noas­tră cu Dumnezeu va fi tes­ta­tă. Suntem sfă­tui­ţi să tră­im cu precauţie:

„În vre­mea sfârşi­tu­lui, popo­rul lui Dumnezeu va plân­ge şi va sus­pi­na din cau­za urâ­ciu­ni­lor care au loc în ţară. Cu lacri­mi, ei îi vor aver­ti­za pe cei răi de peri­co­lul în care se află căl­când legea divi­nă; şi cu o dure­re de nedes­cris, ei se vor umili îna­in­tea Domnului în pocă­inţă. Cei răi vor râde de dure­rea lor şi-şi vor bate joc de ape­lu­ri­le lor solem­ne. Însă dure­rea şi umi­li­rea popo­ru­lui lui Dumnezeu sunt o dova­dă de netă­gă­du­it a fap­tu­lui că ei recâş­ti­gă pute­rea şi nobleţea de carac­ter pier­du­te ca urma­re a păca­tu­lui. Pentru că se apro­pie de Hristos, pen­tru că ochii lor sunt fixa­ţi asu­pra cură­ţi­ei lui desă­vârşi­te, pot ei să vadă atât de clar păcă­toşe­nia gro­za­vă a păca­tu­lui. Blândeţea şi umi­linţa sunt con­di­ţi­i­le suc­ce­su­lui şi biru­inţei. Coroana de sla­vă îi aşteap­tă pe cei care se plea­că la picio­rul cru­cii.” – Profeţi şi regi, pag. 590 engl. (cap. 47).

Provocarea pen­tru popo­rul lui Dumnezeu din acest timp este să înveţe să tră­i­as­că în pre­zenţa lui Isus. Sunt atât de mul­te lucruri care ocu­pă şi pre­o­cu­pă min­tea, în timp ce lucru­ri­le care au con­se­cinţe veş­ni­ce sunt mar­gi­na­li­za­te şi igno­ra­te. Departamentul Şcolii de Sabat spe­ră ca ini­ma fie­că­rui să fie pre­o­cu­pa­tă de pre­zenţa lui Isus Hristos şi a Duhului Sfânt aşa încât să fim conş­ti­enţi de rea­li­tă­ţi­le veş­ni­ce. Dorim din tot sufle­tul ca popo­rul lui Dumnezeu să răs­pun­dă la che­ma­rea Învăţătorului: „Fiule, dă-mi ini­ma ta.” (Proverbele 23:26).

„În marea Sa îndu­ra­re, Domnul a tri­mis cea mai preţi­oa­să solie popo­ru­lui Său… Această solie tre­bu­ia să‑L adu­că îna­in­tea lumii într-un mod mai pro­e­mi­nent pe Mântuitorul înă­lţat, jert­fa pen­tru păca­te­le între­gii lumi. Ea a pre­zen­tat îndrep­tă­ţi­rea prin cre­dinţa în Garantul nos­tru; ea i‑a invi­tat pe oameni să pri­meas­că nepri­hă­ni­rea lui Hristos, fapt care se dă pe faţă prin ascul­ta­re de toa­te porun­ci­le lui Dumnezeu. Mulţi Îl pier­du­se­ră din vede­re pe Isus. Ei tre­bu­ia să aibă pri­vi­rea îndrep­ta­tă spre per­soa­na Sa divi­nă, spre meri­te­le Sale şi spre dra­gos­tea Sa neschim­bă­toa­re faţă de fami­lia ome­neas­că. Toată pute­rea este dată în mâi­ni­le Sale, ca să dea oame­ni­lor daruri boga­te, ofe­rind darul nepreţu­it al nepri­hă­ni­rii Sale agen­tu­lui ome­nesc nea­ju­to­rat. Aceasta este solia pe care Dumnezeu a porun­cit să fie dată lumii.” – Mărturii spe­ci­a­le pen­tru pre­di­ca­to­rii evan­ghe­li­ei, pag. 91 [Sublinieri adăugate].

„Solia înge­ru­lui al tre­i­lea pre­tin­de pre­zen­ta­rea Sabatului porun­cii a patra, şi acest ade­văr tre­bu­ie adus îna­in­tea lumii; însă mare­le cen­tru de atra­cţie, Isus Hristos, nu tre­bu­ie lăsat afa­ră din solia înge­ru­lui al tre­i­lea.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 383 [Sublinieri adăugate].

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Având încre­de­re în dra­gos­tea lui Isus în alte lim­bi — Sabbath Bible Lessons