Prelegere pentru săptămâna de rugăciune 2001

Prelegere pentru săptămâna de rugăciune

 

“În pla­nul de mân­tu­i­re fie­că­rui suflet îi este rân­du­it un loc. Fiecărui om îi este încre­din­ța­tă lucra­rea lui. Nimeni nu poa­te fi un mem­bru al tru­pu­lui lui Hristos și să fie totuși inac­tiv. Diferitele direc­ții ale lucră­rii sunt încre­din­ța­te la dife­riți oameni, după capa­ci­tă­ți­le fie­că­ru­ia… Lucrătorii tre­bu­ie să acțio­ne­ze con­cer­tat, fie­ca­re din ei con­tro­lați de pute­rea divi­nă, depu­nând efor­turi neîm­păr­ți­te de a‑i atra­ge pe cei din jurul lor la Hristos. Toți tre­bu­ie să se miș­te ca pie­se ale unei mași­nă­rii bine regla­te, fie­ca­re pie­să fiind depen­den­tă de cea­lal­tă, fiind totuși dis­tinc­tă în acțiu­ne.”

 

Pentru a citi aceas­tă pre­le­ge­re aveți nevo­ie de Adobe Reader sau un pro­gram ase­mă­nă­tor care afi­șea­ză fiși­e­re PDF.

 

 

Cuprins prelegere:

Editorial
Pregătirea pre­le­ge­rii și sco­pul ei

Educație
Vineri, 7 decem­brie – Educația este dezvol­ta­rea facul­tă­ți­lor fizi­ce, men­ta­le și spirituale.

Aducând sufle­te la Hristos
Sabat, 8 decem­brie – Școlile noas­tre de Sabat nu sunt cu nimic mai puțin decât soci­e­tăți biblice.

Binecuvântările admi­nis­tră­rii
Duminică, 9 decem­brie – De la admi­nis­tra­tori se pre­tin­de să fie găsiți credincioși.

Tineretul — o moș­te­ni­re prețioasă
Miercuri, 12 decem­brie – Frați și surori, nu vă țineți la dis­tan­ță de scum­pii tineri.

Lucrarea de bin­e­fa­ce­re socială
Vineri, 14 decem­brie – Toți cei care sunt în lip­să dure­roa­să sunt seme­nii noștri.

Publicând Adevărul Prezent
Sabat, 15 decem­brie – Literatura noas­tră ar tre­bui mul­ti­pli­ca­tă și răs­pân­di­tă ca frun­ze­le toamna.

Semănând semin­țe­le ade­vă­ru­lui prezent
Duminică, 16 decem­brie – Noi tre­bu­ie să ne facem lucra­rea, lăsând rezul­ta­te­le pe sea­ma lui Dumnezeu.

Lucrare
Stăpânul ple­dea­ză pe lân­gă fie­ca­re din­tre noi: “Fiule, mergi și lucrea­ză astăzi în via mea” (Matei 21:28).

Săptămâna de rugăciune

Primul an al nou­lui mile­niu toc­mai este pe cale de a se înche­ia. Foarte putini oameni din tre­cut și-au ima­gi­nat vreo­da­tă ca o să ajun­gem seco­lul XXI și iată că acum pri­mul lui an este pe punc­tul de a se înche­ia. Îi mul­țu­mim lui Dumnezeu pen­tru îndu­ra­rea, călă­u­zi­rea și pro­tec­ția Sa în tim­pul anu­lui 2001.
Subiectele pen­tru aceas­tă pre­le­ge­re sunt vari­a­te. După cum s‑a hotă­rât de către Consiliul Conferinței Generale, secre­ta­rii de depar­ta­men­te au pre­gă­tit arti­co­le des­pre lucra­rea în dife­ri­te­le lor depar­ta­men­te. Deși nu exis­tă o temă defi­ni­tă pen­tru aceas­tă Săptămână de Rugăciune, cre­dem că soli­i­le cuprin­se în aces­te pre­le­geri sunt adec­va­te și la timp potri­vit[…]