LECŢIILE ŞCOLII DE SABAT — Eliberare

     Dumnezeu doreș­te să fim eli­be­rați astăzi din păcat și apoi să‑i aju­tăm pe alții să găseas­că și ei eli­be­ra­rea. Studiind lec­ți­i­le din acest tri­mes­tru vom înțe­le­ge, din modul în care a pro­ce­dat Isus când a umblat pe acest pământ, câte­va moduri prac­ti­ce de a adu­ce eli­be­ra­re alto­ra. Unul din lucru­ri­le de luat în con­si­de­ra­re refe­ri­tor la slu­ji­rea lui Isus era că „voin­ța Lui a fost impli­ca­tă în exer­ci­țiu activ pen­tru a sal­va sufle­te­le oame­ni­lor, dar El a aștep­tat, a tră­it și a lucrat depen­dent de Dumnezeu. El a acțio­nat în totul în armo­nie desă­vâr­și­tă cu Tatăl.” – The Signs of the Times, 20 decem­brie 1889.

      Acum, remar­când dove­zi­le apro­pi­e­rii veni­rii lui Isus, care con­stau în dez­bi­na­re și neli­niș­te la fie­ca­re pas, să pri­vim în vii­tor la eli­be­ra­rea fina­lă a popo­ru­lui lui Dumnezeu. Să prin­dem curaj din făgă­du­in­țe­le Scripturii și să aștep­tăm ca mare­le nos­tru Eliberator să ne ia acasă.

     „În Psalmi, David vor­beș­te des­pre Dumnezeu ca fiind un refu­giu, un turn puter­nic, un refu­giu și o ceta­te; la El putem aler­ga și putem fi sal­vați. Cât de pre­ți­os este gân­dul că Dumnezeu este refu­gi­ul nos­tru și că El ne va aju­ta în ori­ce vre­me și în ori­ce loc și că în ori­ce situ­a­ție de urgen­ță Îl avem pe Dumnezeu cu noi. El spu­ne că va da înge­ri­lor Lui misiu­nea de a ne ocro­ti în toa­te căi­le noastre…

    Când Hristos S‑a anga­jat să lup­te bătă­lia pen­tru om în acest colț de lume, El S‑a anga­jat să Își însu­șeas­că pozi­ția de înlo­cu­i­tor și garant al nos­tru, și Dumnezeu a pus tot cerul la dis­po­zi­ția Lui, cu toa­te faci­li­tă­ți­le și toa­te pute­ri­le pe care cerul și le‑a putut per­mi­te.” – Sermons and Talks, vol. 2, pp. 58, 59.

     Dumnezeu să ne aju­te să ne folo­sim de aceas­tă pute­re și să găsim, în acest fel, eli­be­ra­re pen­tru noi și pen­tru cei cu care venim zil­nic în contact.

                                                                                                                                                                                                                                                        Departamentul Școlii de Sabat al Conferinței Generale

 

Descarcă în for­mat PDF!