„Ambasadori pentru Hristos”

Săptămâna de rugăciune

 

În Era infor­ma­țio­na­lă de astăzi, este des­tul de ușor să îți faci o impre­sie des­pre oameni, cău­tând onli­ne, ca să vezi ce pri­e­te­ni au. În Scriptură, Domnul nos­tru Isus Hristos decla­ră: „Voi sun­teţi pri­e­te­nii Mei dacă faceţi ori­ce vă porun­cesc Eu. De acum îna­in­te nu vă mai numesc robi, pen­tru că robul nu ştie ce face stă­pâ­nul său, ci v‑am numit pri­e­te­ni, pen­tru că v‑am făcut cunos­cut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. Nu voi M‑aţi ales pe Mine, ci Eu v‑am ales pe voi şi v‑am rân­du­it să mer­geţi şi să adu­ceţi roa­dă, şi roa­da voas­tră să rămâ­nă, pen­tru ca ori­ce veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.” (Ioan 15:14–16 engl.).

Prelegerile din acest an, „Ambasadori pen­tru Hristos”,sunt intenţio­na­te să ne inspi­re și să ne moti­veze să avem un zel mai pro­fund, pen­tru a putea repre­zen­ta cât mai drept guver­na­rea subli­mă și prin­ci­pi­i­le nee­go­is­te ale celui de-al tre­i­lea cer – Sanctuarul de sus, unde domneș­te Stăpânul nos­tru. Aceasta vrea să ne echi­pe­ze cu mij­loa­ce­le nece­sa­re pen­tru a înde­plini mai efi­cient sar­ci­na încre­dinţa­tă nouă de Domnul.

Fiecare din­tre noi să ne îngri­jim cu rugă­ciu­ne de nevo­ia noas­tră spi­ri­tu­a­lă în aceas­tă pri­vinţă, împăr­tă­șind aces­te publi­ca­ții și cu alţii care poa­te sunt izo­lați sau imo­bi­li­za­ţi în casă, și având în vede­re urmă­toa­re­le date:

  • Rugăciune cu post: Sabat, 15 decembrie
  • Dar pen­tru misiuni: Duminică, 16 decembrie

Rugăciunea noas­tră este ca Duhul Domnului Hristos să ne învi­o­re­ze ini­mi­le pen­tru ca să pre­luăm aceas­tă oport­u­ni­ta­te din tot sufle­tul – să fim într‑o aștep­ta­re zeloa­să, să avem mai mul­tă râv­nă pen­tru lucra­rea Tatălui nos­tru (Luca 2:49).

Descarcă în for­mat PDF