Împărăția viitoare

Împărăția viitoare

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat octom­brie-decem­brie 2015 — Împărăția viitoare

- opti­mi­za­tă pen­tru dis­po­zi­ti­ve mobi­le, cu ver­se­te bibli­ce incluse

- tri­mes­trul 4, 2015

Pentru a citi Împărăția vii­toa­re aveți nevo­ie de Adobe Reader sau un pro­gram ase­mă­nă­tor care afi­șea­ză fiși­e­re PDF.

 

Împărăția viitoare

 1. Dragostea lui Dumnezeu faţă de voi
 2. Împărăţia lui Dumnezeu contestată
 3. Moştenitori ai împărăţiei
 4. Făgăduinţele împli­ni­te
 5. Taina fără­de­le­gii
 6. Sabatul în zile­le din urmă
 7. Judecata de cercetare
 8. Avertizarea fina­lă a pământului
 9. Slujitorii lui Dumnezeu sigilaţi
 10. A doua veni­re a lui Hristos
 11. Ultimul vră­j­maş
 12. Mia de ani şi Noul Pământ
 13. Împărăţia din tine

Introducere — Împărăția viitoare

Trăim vre­muri deci­si­ve. În toa­te dome­ni­i­le – şti­inţă, reli­gie, poli­ti­că şi lumea natu­ra­lă – se obser­vă zil­nic lucruri noi care nu s‑au mai văzut până acum. Noile des­co­pe­riri şti­inţi­fi­ce con­ti­nuă să ne uimeas­că, în timp ce sta­rea natu­rii pre­zin­tă ten­dinţe îngri­jo­ră­toa­re, iar cău­ta­rea după liber­ta­te con­ti­nuă în mij­lo­cul unor noi con­flic­te şi stări de neli­ni­ş­te de pe tot globul.

Mulţi se aşteap­tă să urmeze eve­ni­men­te gro­za­ve. Aceste aştep­tări vari­a­ză mult, dar între­gul pământ se pre­gă­teş­te pen­tru ceva. Pentru cre­ş­tin, vii­to­rul apro­pi­at este pre­gă­tit să des­co­pe­re eve­ni­men­te­le fina­le în ulti­ma lup­tă din­tre bine şi rău. Este într-ade­văr un timp măreţ şi care inspi­ră teamă.

Între dife­ri­te­le reli­gii şi cul­turi, exis­tă mul­te teo­rii deo­se­bi­te cu pri­vi­re la ce ne rezer­vă vii­to­rul. Cuvântul „adven­tist” din nume­le nos­tru deno­tă fap­tul că ne aştep­tăm ca veni­rea Lui să fie imi­nen­tă. Totuşi, deşi sunt mulţi cre­ş­tini, aştep­tă­ri­le lor cu pri­vi­re la veni­rea Sa nu sunt toa­te la fel.

După cum pri­ma veni­re a lui Isus pe pământ ca om a fost înţe­lea­să greşit de pro­pri­ul Său popor, în ace­la­şi fel a doua Sa veni­re nu este bine înţe­lea­să astăzi. Părerile obi­ş­nu­i­te cu pri­vi­re la acest subiect se bazea­ză ade­sea pe idei greşi­te, lăsând deo­par­te punc­te­le impor­tan­te şi con­du­când la con­clu­zii periculoase.

Natura împă­ră­ţi­ei, eve­ni­men­te­le fina­le, ce înseam­nă să fii pre­gă­tit – toa­te aces­tea sunt punc­te cu pri­vi­re la care exis­tă păreri dife­ri­te şi vederi con­tra­dic­to­rii. Totuşi, ceva atât de impor­tant ca sfârşi­tul lumii şi anu­nţa­rea împă­ră­ţi­ei veş­ni­ce tre­bu­ie să fie la fel de bine înţe­le­se pe cât au fost des­co­pe­ri­te în Cuvântul lui Dumnezeu.

„Vie împă­ră­ţia ta. Facă-se voia ta, pre­cum în cer, aşa şi pe pământ” (Matei 6:10) este rugă­ciu­nea care nu se refe­ră numai la pre­zent, ci şi la tim­pul când voinţa lui Dumnezeu va fi împli­ni­tă de toţi locu­i­to­rii pămân­tu­lui. Dar cum va deve­ni aceas­ta o rea­li­ta­te? Decât să stu­di­em rătă­ci­ri­le popu­la­re, mai bine stu­di­em împre­u­nă prin­ci­pi­i­le ade­vă­ru­lui din cuvân­tul lui Dumnezeu. Rătăcirea va fi risi­pi­tă de ade­vă­rul însu­şi, aşa după cum întu­ne­ri­cul dis­pa­re în mod firesc în pre­zenţa lumi­nii. Instructorii sunt încu­ra­ja­ţi să se fami­li­a­ri­ze­ze cu subiec­te­le dezvol­ta­te pen­tru a le pre­zen­ta în mod corect în Şcoala de Sabat aşa încât să se poa­tă răs­pun­de şi la între­bă­ri­le suplimentare.

Acest tri­mes­tru este pen­tru încu­ra­ja­rea şi învă­ţă­tu­ra voas­tră. El dez­ba­te ches­tiuni şi subiec­te care sunt la ordi­nea zilei în lume astăzi. Speranţa şi rugă­ciu­nea noas­tră este ca voi să pri­mi­ţi o bine­cu­vân­ta­re prin stu­di­e­rea aces­tor teme prezentate.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Împărăția vii­toa­re în alte lim­bi — Sabbath Bible Lessons