Lecții despre Duhul Sfânt

„După înăl­ța­rea Lui, Hristos a afir­mat că avea să tri­mi­tă bise­ri­cii Sale, ca dar suprem din par­tea Lui, un Mângâietor care avea să Îl înlo­cu­ias­că. Acest Mângâietor este Duhul Sfânt – sufle­tul vie­ții Sale, efi­ca­ci­ta­tea bise­ri­cii Sale, lumi­na și via­ța lumii. Cu Duhul Lui, Hristos tri­mi­te o influ­en­ță con­ci­li­an­tă și o pute­re care înde­păr­tea­ză păcatul. 

În darul Duhului, Isus a dăru­it omu­lui cel mai mare bine pe care cerul l‑ar fi putut revărsa… 

Duhul este cel care face efi­cient ceea ce a fost rea­li­zat prin Mântuitorul lu­mii. Prin Duhul este puri­fi­ca­tă ini­ma. Prin Duhul, cre­din­cio­sul devi­ne păr­taș al natu­rii divi­ne. Hristos a dăru­it Duhul Său ca pute­re divi­nă pen­tru a birui toa­te ten­din­țe­le ere­di­ta­re și cul­ti­va­te spre rău și pen­tru a impri­ma pro­pri­ul Său carac­ter asu­pra bise­ri­cii.” – The Review and Herald, 19 mai 1904. 

„Viața lui Isus Hristos în suflet, prin­ci­pi­ul activ al dra­gos­tei împăr­tă­șit prin Duhul Sfânt, sunt sin­gu­re­le care vor face sufle­tul rodi­tor spre fap­te bune.” – Life Sketches, p. 327. 

Fie ca în timp ce stu­di­em lec­ți­i­le șco­lii de Sabat din acest tri­mes­tru, să coo­pe­răm cu Duhul Sfânt și să ne pre­dăm com­plet ini­mi­le noas­tre con­tro­lu­lui Său. Pe măsu­ră ce Duhul lucrea­ză asu­pra ini­mi­lor noas­tre, vom fi con­duși mai aproa­pe unul de altul și vom dori să împăr­tă­șim bine­cu­vân­tă­ri­le pe care le-am pri­mit. Fie ca Domnul să ne aju­te să ne unim din toa­tă ini­ma cu fra­ții noș­tri în cere­rea ca pute­rea Duhului Sfânt să mear­gă îna­in­tea noas­tră în răs­pân­di­rea veș­tii bune des­pre veni­rea în curând a lui Isus.

down­load în for­mat PDF