Viața lui Avraam

În acest tri­mes­tru vom stu­dia des­pre via­ța lui Avraam. Acest om al lui Dumnezeu a tre­cut prin mul­te tes­te de cre­din­ță. La fie­ca­re din­tre aces­tea, lui Avraam i s‑a dat oca­zia să își demon­stre­ze încre­de­rea în Dumnezeu și în pro­mi­siu­nea făcu­tă lui—că va fi „tatăl mul­tor națiuni”. Uneori cre­din­ța sa a osci­lat pe când încer­ca, la tim­pul ales de el însuși și după modul lui pro­priu, să înde­pli­neas­că pla­nul lui Dumnezeu. Cu toa­te aces­tea, Dumnezeu a pus la încer­ca­re și a dove­dit cre­din­cio­șia sa și, la tim­pul sta­bi­lit, i s‑a năs­cut lui Avraam pri­mul fiu al făgăduinței.…

Dă clik pe ima­gi­ne pen­tru a des­căr­ca Lecția in for­mat PDF, cu versete!

abraham-and-isaac-on-mount-moriah1