Apropierea furtunii — Săptămâna de rugăciune, 2–11 Decembrie 2022

Seria de lec­turi din acest an, baza­tă pe tema Apropierea furt­u­nii, recu­noaș­te situ­a­ția actu­a­lă cu care ne con­frun­tăm, adu­când cuvin­te de cre­din­ță care să ne întă­reas­că pen­tru zile­le difi­ci­le care vor veni.

Așadar, să luăm în con­si­de­ra­re cu ru­găciune fie­ca­re lec­tu­ră pen­tru aceas­tă Săptămână de rugă­ciu­ne, împăr­tă­șin­du-le și alto­ra care ar putea fi izo­lați sau imo­bi­li­zați aca­să și să ne amin­tim urmă­toarele date:

Rugăciune cu post: 

Sabat, 10 decembrie 

Dar pen­tru misiune: 

Duminică, 11 decembrie 

Fie ca Duhul Sfânt să vor­beas­că ini­milor noas­tre și să ne dea pute­re în con­formitate cu nevo­i­le noas­tre ca per­soa­ne indi­vi­du­a­le și ca popor. Fie ca „Dum­nezeul ori­că­rui har, care v‑a che­mat în Hristos Isus la sla­va Sa veș­ni­că, după ce veți suferi puți­nă vre­me, [să] vă desă­vârească, [să] vă întă­reas­că, [să] vă dea pute­re și [să] vă facă neclin­tiți. Ale Lui să fie sla­va și pute­rea în vecii veci­lor! Amin.” (1 Petru 5:10, 11).

Descarcă pre­le­ge­rea în for­mat PDF