Binecuvântări din biografii — ianuarie-martie 2018

Lecția Școlii de Sabat

În fie­ca­re peri­oa­dă a isto­ri­ei uma­ne, per­soa­ne indi­vi­du­a­le, băr­bați și femei,
au ofe­rit seme­ni­lor lor mari exem­ple de noble­țe a carac­te­ru­lui. Împrejurările și
con­di­ți­i­le din soci­e­ta­te se schim­bă în mod natu­ral oda­tă cu tre­ce­rea timpului,
dar nicio soci­e­ta­te nu poa­te pro­gre­sa din punct de vede­re min­tal, moral sau
spi­ri­tu­al fără a demon­stra în mod inte­li­gent, cura­joas și jert­fi­tor de sine, în ce
mod ar tre­bui urma­te principiile.

Biografiile inspi­ra­te ale Scripturilor sunt uni­ce și deo­se­bi­te prin fap­tul că
sunt ade­vă­ra­te. Când au apă­rut anu­mi­te cri­ze în isto­ria popo­ru­lui lui Dumnezeu,
per­soa­ne loia­le și de nădej­de au mani­fes­tat cu cre­din­cio­șie cali­tăți de
fide­li­ta­te și devo­ta­ment pen­tru cau­za lui Dumnezeu care de mul­te ori au adus
popo­rul îna­poi la Dumnezeu.

„Dacă scum­pa noas­tră Biblie ar fi fost scri­să de per­soa­ne nein­spi­ra­te, ar
fi pre­zen­tat oare­cum o per­spec­ti­vă dife­ri­tă și ar fi fost un stu­diu descurajator
pen­tru muri­to­rii greșiți, care se lup­tă cu slă­bi­ciu­ni­le natu­ra­le și ispitele
unui vră­j­maș viclean. Dar așa cum este ea, avem o corec­tă înre­gis­tra­re a
expe­rien­țe­lor reli­gi­oa­se a per­so­na­je­lor mar­can­te din isto­ria Biblică.” — Mărturii,
vol. 4, p. 10, cap. Biografii biblice.

 

Descarcă Lecția în for­mat PDF2017-12-03_131557