Tineri învingători — săptămână de studiu, meditație şi rugăciune

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adven­tiştilor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă ne suge­rea­ză o săp­tămâ­nă de stu­diu, medi­ta­ție şi rugă­ciu­ne, momen­te în care sun­tem che­ma­ţi să stu­di­em vie­ți­le unor tineri din isto­ria bibli­că, din expe­rien­țe­le căro­ra putem învă­ța că biru­in­ța poa­te deve­ni o rea­li­ta­te în cazul fie­că­rui suflet care ale­ge să se pre­dea defi­ni­tiv în bra­țe­le Tatălui Ceresc, cerându‑I să‑l ajute.

Intitulat „Tineri înving­ă­tori”, ciclul de pre­le­geri pen­tru aceas­tă săp­tămâ­nă, ne înva­ță că biru­in­ța nu este con­di­țio­na­tă de împre­ju­ră­ri­le soci­a­le în care ne aflăm, de talen­te­le cu care am fost înzes­trați, de con­di­ția fizi­că, mate­ria­lă sau financia­ră de care dis­pu­nem. Secretul biru­in­ței stă în dis­po­ni­bi­li­ta­tea noas­tră de a ne pre­da fără rezer­vă lui Dumnezeu, accep­tând ca iden­ti­ta­tea noas­tră să se con­to­peas­că cu a Domnului Hristos și via­ța tră­i­tă în con­ti­nu­a­re să nu mai fie tră­i­tă de noi, ci de El. În ast­fel de con­di­ții vic­to­ria va fi sigu­ră, pen­tru că El este deja învingător.

Sabatul din 31 mar­tie 2018 va fi o zi de post, de con­sa­cra­re și comu­niu­ne spe­cia­lă, momen­te pre­ți­oa­se în care avem oca­zia să‑I cerem lui Dumnezeu să ne aju­te să ieșim învingători.

Duminică, 1 apri­lie 2018, se va strân­ge un dar spe­cial, care va fi folo­sit în sco­pul pro­mo­vă­rii acti­vi­tă­ți­lor pen­tru tine­ret din Uniunea Română.

Fie ca Dumnezeu să ne impre­sio­ne­ze ini­mi­le cu ade­vă­ru­ri­le sfin­te stu­di­a­te cu aceas­tă oca­zie, ast­fel încât să fim gata să ne înro­lăm în lup­ta cre­din­ței, împo­tri­vin­du-ne ispi­te­lor de ori­ce fel și înăl­țând stin­dar­dul ade­vă­ru­lui, până vom ieși înving­ă­tori. Amin! Editorii

    Descarcă pre­le­ge­rea în for­mat PDF

aaaa