Pregătirea unui popor

Pregătirea unui popor

Prelegere pen­tru săp­tămâ­na de rugă­ciu­ne 6–15 decem­brie 2013

Rugându-ne pentru pregătire

Când ne aflăm cu copi­ii într‑o călă­to­rie de dura­tă, părin­ții sunt ade­sea între­bați de aceștia: „Mai este mult?”

Fiind copi­ii ai lui Dumnezeu ne între­băm şi noi: „Mai este mult? Am ajuns în momen­tul în care Domnul să vină să ne ia în Canaanul ceresc?”

Aceasta e în func­ție de cât de mult depin­dem de El! Cât de mult rămâ­nem în dra­gos­tea Mântuitorului? Cât de dra­gă ne este comu­niu­nea noas­tră cu El? Cât de mult apli­căm harul Său în via­ţa noas­tră zil­ni­că? Cât de mult reflec­tăm chi­pul Său?

A mai tre­cut aproa­pe un an şi a sosit o altă Săptămână de Rugăciune. Sunt mul­te lucruri pen­tru care putem fi recu­nos­că­tori lui Dumnezeu. Totuşi, chiar doreş­te Domnul ca noi să venim an după an la El fără a per­mi­te cu ade­vă­rat să fim schim­ba­ţi în carac­ter după ase­mă­na­rea cu Hristos? Să ne rugăm
ca aceas­ta să fie o Săptămână de Rugăciune deci­si­vă pen­tru fie­ca­re din­tre noi!

Nu uita­ţi că: Sabatul din 14 decem­brie va fi o zi de rugă­ciu­ne şi post. Duminică, 15 decem­brie se va face o colec­tă spe­cia­lă pen­tru misiuni.

Să ne amin­tim şi de cei care sunt izo­la­ţi sau forţa­ţi să rămâ­nă aca­să şi să depu­nem efor­turi spe­ci­a­le pen­tru a împăr­tăși cu ei aces­te lecturi.

„Preaiubiţilor, acum sun­tem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s‑a ară­tat încă. Dar ştim că, atunci când Se va ară­ta El, vom fi ca El; pen­tru că
Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădej­dea aceas­ta în El se cură­ţă, după cum El este curat.” (1 Ioan 3:2, 3).

Pentru a citi Pregătirea unui popor aveți nevo­ie de Adobe Reader sau un pro­gram ase­mă­nă­tor care afi­șea­ză fiși­e­re PDF.

Cuprins:

 • Editorial
  • A pre­găti un popor
 • O semin­ție aleasă
  • Aleasă nu înseam­nă neclin­ti­tă ci mai degra­bă predată
 • Purtătorii de stindard
  • Dumnezeu a așe­zat stea­gul loia­li­tă­ții în mâi­ni­le noas­tre — îl vom ține sus?
 • Dieta pen­tru înălțare
  • Cerul are un plan desă­vâr­șit pen­tru noi — de ce să ne ames­te­căm în înțe­lep­ciu­nea Sa?
 • Frunze de smo­chin sau lână de miel
  • Ceea ce se vede în exte­ri­or, ara­tă de cele mai mul­te ori, ce se află în interior
 • Firul albas­tru:
  • Îmbrăcându-ne pen­tru veni­rea Stăpânului
 • Ziua de odihnă
  • Sfințirea impli­că păzi­rea ore­lor sfin­te ale lui Dumnezeu
 • Lucrați căci vine noaptea
  • Trândăvia spi­ri­tu­a­lă ne poa­te uci­de experiența.
  • Este vre­mea să ne trezim!
 • Poezie
  • Procesul de curățire

Pregătirea unui popor

Ilie cel pro­fe­tic, mare­le refor­ma­tor care va veni îna­in­te de cea de‑a doua veni­re a lui Hristos „va întoar­ce ini­mi­le părinţi­lor spre copi­ii lor, şi ini­mi­le copi­i­lor spre părinţii lor” (Maleahi 4:6). Aici se vede o lucra­re de reîn­vi­o­ra­re şi refor­mă ce înce­pe în cămin.

„Cei care poar­tă ulti­ma solie de har adre­sa­tă lumii tre­bu­ie să sim­tă că este de dato­ria lor să‑i înveţe pe părinţi cu pri­vi­re la reli­gia în cămin. Marea miş­ca­re refor­ma­toa­re tre­bu­ie să încea­pă prin a pre­zen­ta taţi­lor, mame­lor și copi­i­lor prin­ci­pi­i­le legii lui Dumnezeu. Atunci când sunt pre­zen­ta­te pre­tenţi­i­le legii iar oame­nii sunt con­vinşi de dato­ria lor de a da ascul­ta­re, ară­ta­ţi-le că asu­pra lor se află răs­pun­de­rea de a deci­de nu numai pen­tru ei înşi­şi, ci pen­tru copi­ii lor. Arătaţi că ascul­ta­rea de cuvân­tul lui Dumnezeu este sin­gu­ra noas­tră sigu­ranţă împo­tri­va rele­lor care duc lumea spre nimi­ci­re.” 1

Pentru a pre­găti pri­ma veni­re a lui Hristos, Ilie cel pro­fe­tic – pe care Isus l‑a iden­ti­fi­cat ca fiind Ioan Botezătorul (Matei 11:11–14) – tre­bu­ia să mear­gă îna­in­tea lui „în duhul şi pute­rea lui Ilie, ca să întoar­că ini­mi­le părinţi­lor la copii şi pe cei neas­cul­tă­tori la umbla­rea în înţe­lep­ciu­nea celor nepri­hă­ni­ţi, ca să găteas­că Domnului un norod bine pre­gă­tit pen­tru Domnul” (Luca 1:17).

În ace­la­şi fel, misiu­nea popo­ru­lui lui Dumnezeu din aces­te zile de pe urmă este de a pre­găti un popor îna­in­te de cea de‑a doua veni­re a lui Hristos în glo­rie. Prin harul divin, aceşti „refor­ma­tori” sau „res­ta­u­ra­tori” tre­bu­ie să adu­că în atenţia oame­ni­lor insti­tu­ţi­i­le divi­ne înte­me­ia­te în Eden. Căsătoria după prin­ci­pi­ul lui Dumnezeu (Geneza 1:27), die­ta de la înce­put (ver­se­tul 29) şi Sabatul zilei a şap­tea (Geneza 2:1–3) sunt prin­tre ace­le insti­tu­ţii care tre­bu­ie res­ta­u­ra­te în cadrul pro­ce­su­lui de pre­gă­ti­re a unui popor deo­se­bit care să‑L pri­meas­că pe Domnul în slavă.

Apostolul Petru, vor­bind des­pre lucra­rea ce tre­bu­ie făcu­tă îna­in­te de „marea zi a Domnului” – înche­ie­rea tim­pu­lui de pro­bă – a decla­rat: „Pocăiţi-vă, dar, şi întoar­ceţi-vă la Dumnezeu, pen­tru ca să vi se ştear­gă păca­te­le, ca să vină de la Domnul vre­mu­ri­le de învi­o­ra­re şi să tri­mi­tă pe Cel ce a fost rân­du­it mai dina­in­te pen­tru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul tre­bu­ie să‑L pri­meas­că, până la vre­mu­ri­le aşe­ză­rii din nou a tutu­ror lucru­ri­lor; des­pre aces­te vre­muri a vor­bit Dumnezeu prin gura tutu­ror sfinţi­lor Săi pro­roci din vechi­me.” (Faptele Apostolilor 3:19–21).

Aici avem:

 1. Pocăinţă, care înseam­nă păre­rea de rău pen­tru păca­te şi pără­si­rea lor.
 2. Convertirea, „înno­irea minţii voas­tre, ca să puteţi deo­se­bi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plă­cu­tă şi desă­vârşi­tă” (Romani 12:2).
 3. „Ştergerea păca­te­lor” ca o con­di­ţie esenţi­a­lă a pri­mi­rii „învi­o­ră­rii” bote­zu­lui Duhului Sfânt asu­pra popo­ru­lui lui Dumnezeu îna­in­tea înche­ie­rii lucră­rii lui Dumnezeu pe pământ.

Apostolul expli­că fap­tul că Hristos tre­bu­ie să fie reţi­nut în cer până la „vre­mu­ri­le aşe­ză­rii din nou a tutu­ror lucru­ri­lor.” De ace­ea, „în acest timp, chiar îna­in­te de cea de‑a doua veni­re a lui Hristos pe norii ceru­lui, Dumnezeu chea­mă băr­ba­ţi care să pre­gă­teas­că un popor care să stea în picioa­re în marea zi a Domnului. În aces­te zile de pe urmă tre­bu­ie făcu­tă exact ace­la­şi fel de lucra­re pe care a făcut‑o Ioan.
Domnul dă popo­ru­lui Său solii prin instru­men­te­le pe care le‑a ales şi El doreş­te ca toţi să ascul­te de îndem­nu­ri­le şi aver­tis­men­te­le pe care le tri­mi­te. Solia care a pre­ce­dat slu­ji­rea publi­că a lui Hristos a fost: Pocăiţi-vă, vameşi şi păcă­toşi; pocă­i­ţi-vă, fari­sei şi sadu­chei; ‚căci Împărăţia ceru­lui s‑a apropiat.’

Solia noas­tră nu tre­bu­ie să fie una de pace şi sigu­ranţă. Ca popor care cre­de în reve­ni­rea imi­nen­tă a lui Hristos, tre­bu­ie să dăm o solie hotă­râ­tă – ‚Pregăteşte-te să întâl­neşti pe Dumnezeul tău.’ Solia noas­tră tre­bu­ie să fie la fel de direc­tă ca cea a lui Ioan. El i‑a mus­trat pe regi pen­tru nele­giu­i­rea lor. În ciu­da fap­tu­lui că via­ţa sa se afla în pri­mej­die, el nu a îngă­du­it ca ade­vă­rul să se stingă pe buze­le sale.
Lucrarea noas­tră din acest timp tre­bu­ie făcu­tă cu ace­ea­şi credincioşie…

În acest timp, când apos­ta­zia este aproa­pe uni­ver­sa­lă, Dumnezeu îi chea­mă pe solii Săi să ves­teas­că legea Sa în spi­ri­tul şi pute­rea lui Ilie. Asemenea lui Ioan Botezătorul care, pen­tru a pre­găti un popor pen­tru pri­ma veni­re a lui Hristos, a atras atenţia lor la cele Zece Porunci, în ace­la­şi fel tre­bu­ie ca şi noi să pro­cla­măm fără sune­te ezi­tan­te solia: ‚Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi‑I sla­vă căci a venit cea­sul jude­că­ţii Lui’ (Apocalipsa 14:7). Cu seri­o­zi­ta­tea care i‑a carac­te­ri­zat pe Ilie pro­fe­tul şi Ioan Botezătorul, tre­bu­ie să ne stră­duim să pre­gă­tim calea pen­tru cea de‑a doua veni­re a lui Hristos.” 2

Fie ca Domnul să ne dea harul Său minu­nat ca să pre­gă­tim un popor pen­tru veni­rea Sa iminentă!

Referințe:

 • 1 Testimonies, vol. 6, pg. 119 engl.
 • 2 Comentarii Biblice, vol. 4, pg. 1184 engl.