Planul de sănătate al lui Dumnezeu pentru omenire

Planul de sănătate al lui Dumnezeu pentru omenire

 

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat apri­lie-iunie 2015 — Planul de sănă­ta­te al lui Dumnezeu pen­tru omenire

- opti­mi­za­tă pen­tru dis­po­zi­ti­ve mobi­le, cu ver­se­te bibli­ce incluse

- tri­mes­trul 2, 2015

Pentru a citi Planul de sănă­ta­te al lui Dumnezeu pen­tru ome­ni­re aveți nevo­ie de Adobe Reader sau un pro­gram ase­mă­nă­tor care afi­șea­ză fiși­e­re PDF.

 

 

 

 

Planul de sănătate al lui Dumnezeu pentru omenire

 1. Sănătate pen­tru fiecare
 2. Boala şi cau­ze­le ei
 3. Prevenirea boli­lor: Calea lui Dumnezeu (I)
 4. Prevenirea boli­lor: Calea lui Dumnezeu (II)
 5. Elementele natu­rii în sănătate
 6. Îmbrăcându-ne pen­tru sla­va lui Dumnezeu
 7. Metodele lui Dumnezeu de vindecare
 8. Menţinându-ţi sănă­toa­să inima
 9. Pericolele extre­mis­mu­lui
 10. Metode de vin­de­ca­re contrafăcute
 11. Sfat pen­tru misio­na­rii medicali
 12. Rolul edu­ca­ţi­ei în sănătate
 13. Sănătatea pe Noul Pământ

Introducere — Planul de sănătate al lui Dumnezeu pentru omenire

Căderea pri­mi­lor noş­tri părinţi nu a afec­tat doar natu­ra spi­ri­tu­a­lă a ome­ni­rii, ci de ase­me­nea şi natu­ra fizi­că. Din cau­za păca­tu­lui, natu­ra noas­tră a deve­nit supu­să decă­de­rii fizi­ce şi morţii. Ca urma­re, pla­nul de mân­tu­i­re urmă­reş­te o res­ta­u­ra­re com­ple­tă a fiinţei noastre—spirituale, men­ta­le şi fizice—din degra­da­rea şi dege­ne­ra­rea pe care le‑a cau­zat păcatul.

„Căci Fiul omu­lui a venit să cau­te şi să mân­tu­ias­că ce era pier­dut” (Luca 19:10). Înţeleasă corect, evan­ghe­lia lui Isus Hristos nu este doar o pute­re care să ne sal­veze de păcat, o pute­re care să ne cură­ţeas­că sufle­te­le prin ascul­ta­re de ade­văr; ea este de ase­me­nea o pute­re de a res­ta­u­ra sănă­ta­tea fizi­că în tru­pu­ri­le noas­tre prin legi­le natu­ra­le ale sănă­tă­ţii, des­co­pe­ri­te nouă de Dumnezeu.

În tim­pul slu­ji­rii lui Isus pe acest pământ, este vred­nic de remar­cat fap­tul că El a petre­cut mai mult timp vindecându‑i pe cei bol­navi decât pre­di­când evan­ghe­lia. Fără îndo­ia­lă că în aceas­ta exis­tă o lecţie pen­tru noi. Lucrarea prin care con­du­cem sufle­te la Hristos şi ace­ea de vin­de­ca­re a bol­na­vi­lor tre­bu­ie să mear­gă mână în mână. Ori de câte ori nu se acor­dă atenţia cuve­ni­tă lucră­rii de sănă­ta­te (Matei 10:7, 8), baza­te pe prin­ci­pi­i­le tem­pe­ranţei cre­ş­ti­ne (Fapte 24:25; Galateni 5:22, 23), lucra­rea de slu­ji­re a evan­ghe­li­ei este în mod seri­os împiedicată.

După cum se ştie, sunt mulţi fac­tori care influ­enţea­ză sănă­ta­tea. Cu toa­te aces­tea, majo­ri­ta­tea oame­ni­lor acor­dă doar puţi­nă atenţie aces­tor fac­tori, până când este prea târ­ziu. În fie­ca­re an, sta­te­le lumii chel­tu­iesc mili­ar­de de dolari pen­tru sănă­ta­te. Conform unui stu­diu con­dus de Organizaţia pen­tru Cooperare şi Dezvoltare Economică (2011), în sănă­ta­te pen­tru o per­soa­nă se chel­tu­iesc, în medie, în SUA 7,212 $; Elveţia chel­tu­ieş­te 4.338 $; în Olanda se chel­tu­iesc 4.110 $; în Germania 3.808 $; în Franţa 3.359 $; şi în Canada 3.796 $. Ceea ce mulţi s‑ar putea să nu înţe­lea­gă este că Biblia conţi­ne un plan com­plet de sănă­ta­te care nu doar că va eco­no­mi­si bani, ci în pri­mul rând va pre­vini boa­la. Planul lui Dumnezeu de sănă­ta­te, dacă este urmat cu cre­din­cioşie, ofe­ră cea mai bună sănă­ta­te posibilă—spirit, suflet şi trup—pe care o poa­te oferi aceas­tă viaţă.

Lecţiile bibli­ce pen­tru Sabat din acest tri­mes­tru, inti­tu­la­te „Planul de sănă­ta­te al lui Dumnezeu pen­tru ome­ni­re,” vor ana­li­za prin­ci­pi­i­le bibli­ce care con­duc la o bună sănă­ta­te. În timp ce solia des­pre refor­ma sănă­tă­ţii nu este evan­ghe­lia în sine, pre­zen­ta­tă în mod înţe­lept aceas­ta poa­te des­chi­de calea pen­tru vin­de­ca­rea sufletului.

„Solia des­pre sănă­ta­te are apă­ră­tori pri­ce­pu­ţi, însă lucra­rea lor a fost îngre­u­na­tă pen­tru că atât de mulţi pre­di­ca­tori, preşe­dinţi de con­fe­rinţe şi alţii în pozi­ţii de influ­enţă n‑au reu­şit să acor­de atenţia cuve­ni­tă refor­mei sănă­tă­ţii. Ei nu au recu­nos­cut rela­ţia aces­te­ia cu lucra­rea soli­ei, ca fiind bra­ţul drept al aces­te­ia.” — Sfaturi pen­tru sănă­ta­te, pg. 434 (engl.) (rom.Secţiunea IX, cap. Învăţând prin­ci­pi­i­le sănă­tă­ţii, sub­cap. „O lucra­re bună făcu­tă dificilă”).

Este rugă­ciu­nea noas­tră ca aces­te lecţii să inspi­re citi­to­rii noş­tri să ofe­re aces­tei lucrări locul cuve­nit ei în popo­rul lui Dumnezeu şi, nu doar ca fie­ca­re suflet să pros­pe­re şi să aibă o bună sănă­ta­te, ci ca, de ase­me­nea, mul­te sufle­te să fie con­du­se la Isus prin lucra­rea de vindecare.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Planul de sănă­ta­te al lui Dumnezeu pen­tru ome­ni­re în alte lim­bi — Sabbath Bible Lessons