Lumina lumii

Lumina lumii

 

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat ianu­a­rie-mar­tie 2014 — Lumina lumii

- opti­mi­za­tă pen­tru dis­po­zi­ti­ve mobi­le, cu ver­se­te bibli­ce incluse

- tri­mes­trul 1, 2014

Pentru a citi Lumina lumii aveți nevo­ie de Adobe Reader sau un pro­gram ase­mă­nă­tor care afi­șea­ză fiși­e­re PDF.

 

 

 

 

Cuprins — Lumina lumii

1. Primii evanghelişti
2. Primii soli ai lui Dumnezeu
3. Iosif în Egipt
4. Moise
5. Pregătirea pen­tru a fi pur­tă­tori de lumi­nă (I)
6. Pregătirea pen­tru a fi pur­tă­tori de lumi­nă (II)
7. Dumnezeu îl înva­ţă pe Israel să nu mai murmure
8. Lecţii de evan­ghe­li­za­re date la hota­rul Canaanului
9. Balaam
10. Dezastru în Israel
11. Cucerirea Ierihonului
12. Israel înfrânt — De ce?
13. Un popor sfânt

Introducere — Lumina lumii

Seria de Lecţii pen­tru Şcoala de Sabat pre­gă­ti­te pen­tru acest an, 2014, poar­tă titlul „Lumina lumii”.

Isus a spus: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmea­ză pe Mine nu va umbla în întu­ne­ric, ci va avea lumi­na vieţii” (Ioan 8:12). Acest lucru a fost vala­bil de la înce­pu­tul lumii. Servii Celui Atotputernic nu au fost nici­o­da­tă lăsa­ţi în întuneric.

„În modul în care Dumnezeu s‑a pre­zen­tat popo­ru­lui Său, lumi­na a fost întot­dea­u­na un sim­bol al pre­zenţei Sale. La cuvân­tul cre­a­tor de la înce­put, lumi­na a stră­lu­cit din întu­ne­ric. Lumina a fost învă­lu­i­tă în stâl­pul de nor ziua şi stâl­pul de foc noap­tea, con­du­când mari­le arma­te ale lui Israel. Lumina a stră­lu­cit cu măreţie înfri­coşă­toa­re în jurul Domnului pe Muntele Sinai. Lumina s‑a aşe­zat pe tro­nul haru­lui în cor­tul întâl­ni­rii. Lumina a umplut tem­plul lui Solomon la dedi­ca­rea sa. Lumina a stră­lu­cit pe dea­lu­ri­le Betleemului, atunci când înge­rii au adus mesa­jul de răs­cum­pă­ra­re păs­to­ri­lor veghetori.

Dumnezeu este lumi­nă, şi prin cuvin­te­le: ‚Eu sunt Lumina lumii’, Hristos şi‑a decla­rat uni­rea Sa cu Dumnezeu, şi rela­ţia Sa cu întrea­ga fami­lie uma­nă. El a fost Cel care la înce­put a făcut ‚Să lumi­ne­ze lumi­na din întu­ne­ric’ (2 Corinteni 4:6)…

Putem urmări şirul de mari pro­fe­sori ai lumii, atât cât exis­tă înre­gis­trări scri­se în rapoar­te­le ome­neşti; dar Lumina a exis­tat îna­in­tea lor. Aşa cum luna şi ste­le­le [de ex. pla­ne­te­le] din sis­te­mul solar stră­lu­cesc prin reflec­ta­rea lumi­nii date de soa­re, la fel, în măsu­ra în care învă­ţă­tu­ra lor este ade­vă­ra­tă, marii gân­di­tori ai lumii reflec­tă raze­le Soarelui Neprihănirii. Orice neste­ma­tă a gân­di­rii, ori­ce stră­lu­ci­re a inte­lec­tu­lui, pro­vi­ne din Lumina lumii.” — Hristos Lumina lumii, pg. 464, 465 engl.

În stu­di­i­le noas­tre, citi­to­rul va obser­va accen­tul pus pe carac­te­rul, influ­enţa şi lucra­rea urma­şi­lor lui Hristos de‑a lun­gul secolelor.

„Aşa după cum soa­re­le îşi con­ti­nuă lucra­rea sa de iubi­re, risi­pind umbre­le nopţii şi tre­zind lumea la via­ţă, la fel, urma­şii lui Hristos tre­bu­ie să-şi con­ti­nue misiu­nea, răs­pân­dind lumi­na ceru­lui asu­pra celor care sunt în întu­ne­ri­cul rătă­ci­rii şi păca­tu­lui.” — Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 39.

Ne rugăm ca stu­denţii noş­tri de la Şcoala de Sabat să fie bine­cu­vân­ta­ţi pe măsu­ră ce înva­ţă în aceas­tă lecţie des­pre modul în care Dumnezeu a folo­sit instru­men­te uma­ne ale­se pen­tru a răs­pân­di lumi­nă aco­lo unde era nevo­ie urgen­tă de lumi­nă, înce­pând din tim­pul lui Adam până la sfârşi­tul pele­ri­na­ju­lui lui Israel prin pustie.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Lumina lumii în alte lim­bi — Sabbath Bible Lessons