Viața lui Iosif

Viața lui Iosif

 

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat ianu­a­rie-mar­tie 2015 — Viața lui Iosif

- opti­mi­za­tă pen­tru dis­po­zi­ti­ve mobi­le, cu ver­se­te bibli­ce incluse

- tri­mes­trul 1, 2015

Pentru a citi Viața lui Iosif aveți nevo­ie de Adobe Reader sau un pro­gram ase­mă­nă­tor care afi­șea­ză fiși­e­re PDF.

 

 

 

 

Cuprins — Viața lui Iosif

 1. Iosif fău­ri­to­rul de vise
 2. Planul lui Dumnezeu cu Iosif
 3. Influenţa lui Iacov
 4. Călătoria spre Egipt
 5. Credincioşie în toa­te lucrurile
 6. Cea mai mare încer­ca­re a lui Iosif
 7. Curăţie într‑o vre­me de decădere
 8. Dezvoltarea unei carac­ter creştin
 9. Din tem­ni­ţă în palat
 10. Prima întâl­ni­re
 11. A doua întâlnire
 12. Reunirea fami­li­ei
 13. Un sim­bol al lui Hristos

Introducere — Viața lui Iosif

Trăim într‑o vre­me pli­nă de o nele­giu­i­re fără pre­ce­dent. Biblia com­pa­ră zile­le noas­tre cu cele ale lui Noe. Oamenii mănân­că şi beau, se însoa­ră şi se mări­tă fără a se gân­di la jude­ca­ta vii­toa­re. Cu toa­te aces­tea, jude­că­ţi­le lui Dumnezeu cad în jurul nos­tru aver­ti­zân­du-ne cu pri­vi­re la o cri­ză ce se apro­pie. Înconjurat în ace­ia­şi măsu­ră ca şi noi de nele­giu­i­re şi spi­rit lumesc, Iosif a dus o via­ţă cura­tă şi sfân­tă. El şi‑a petre­cut cea mai mare par­te a vieţii lui în Egipt, cea mai mărea­ţă naţiu­ne de pe vre­mea ace­ea. În via­ţa sa el a tre­cut prin situ­a­ţii dife­ri­te, totu­şi a fost cre­din­cios ori­un­de era che­mat. Viaţa lui de cre­din­cioşie în mij­lo­cul încer­că­ri­lor şi gre­u­tă­ţi­lor este un exem­plu pen­tru noi.

„În mod spe­cial, Iosif a fost supus unor ispi­te care aduc mari schim­bări în des­ti­nul cui­va. În casa tată­lui său, un copil iubit şi îngri­jit cu gingă­şie; în casa lui Potifar un sclav, apoi con­fi­dent şi tova­răş; un om de afa­ceri, edu­cat prin stu­diu, obser­va­ţie şi rela­ţie cu oame­nii; în tem­ni­ţa lui Faraon un pri­zo­ni­er de stat, con­dam­nat pe nedrept, fără spe­ranţă de rea­bi­li­ta­re sau per­spec­ti­va unei eli­be­rări; che­mat în tim­pul unei mari cri­ze la con­du­ce­rea naţiu­nii – ce l‑a făcut în sta­re să-şi păs­tre­ze integritatea?…

Iosif era un păs­to­raş care avea gri­jă de tur­me­le tată­lui său; via­ţa lui sim­plă şi cura­tă favo­ri­za­se dezvol­ta­rea atât a pute­rii fizi­ce, cât şi a celei men­ta­le. În comu­niu­ne cu Dumnezeu prin natu­ră şi stu­di­ul mari­lor ade­vă­ruri trans­mi­se ca o moş­te­ni­re sacră din tată în fiu, el a câş­ti­gat tăria minţii şi pute­rea de a trăi după prin­ci­pii… Credincioşia faţă de Dumnezeu, cre­dinţa în Cel nevă­zut – aces­tea au fost anco­ra lui de sal­va­re.” – Educaţia, pg. 51–54 engl. (cap.: „Vieţile unor mari bărbaţi”).

Iosif s‑a dove­dit cre­din­cios ori­un­de era che­mat, atât în neno­ro­ci­re, cât şi în pros­pe­ri­ta­te. Dumnezeu a îngă­du­it ca asu­pra lui să vină mari încer­cări şi, deşi calea era aspră şi lun­gă, Iosif a fost cre­din­cios până la sfârşit. Studiind via­ţa lui, vom înţe­le­ge cum putem şi noi să fim biru­i­tori. Iosif a fost un sim­bol al lui Hristos, în spe­cial prin felul cum a îndu­rat încercarea.

Iosif a fost răs­plătit pen­tru cre­din­cioşia lui. El a fost ales ca prim minis­tru al Egiptului. După moar­tea lui, i‑au fost atri­bu­i­te două locuri între cele două­spre­ze­ce seminţii (Ezechiel 47:13). Cele două­spre­ze­ce seminţii sunt menţio­na­te de Ioan atunci când vor­beş­te des­pre cei 144.000. Această gru­pă de răs­cum­pă­ra­ţi este repre­zen­ta­tă de cele două­spre­ze­ce seminţii ale lui Israel iar unul din fiii săi este inclus în ambe­le. (Apocalipsa 7:4–8).

„Istoria lui Iosif… este o ilus­tra­re a ceea ce [Dumnezeu] va face pen­tru cei care se supun Lui şi care cau­tă din toa­tă ini­ma să împli­neas­că pla­nul Său…

Dar un ast­fel de carac­ter nu este rezul­ta­tul întâm­plă­rii; el nu se dato­rea­ză unor favo­ruri sau înzes­trări spe­ci­a­le din par­tea Providenţei. Caracterul nobil este rezul­ta­tul auto­dis­ci­pli­nei, al supu­ne­rii natu­rii infe­ri­oa­re celei supe­ri­oa­re – al pre­dă­rii eului slu­ji­rii dra­gos­tei faţă de Dumnezeu şi om.” – Idem., pg. 57 engl.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Viața lui Iosif în alte lim­bi — Sabbath Bible Lessons