Lumina lumii (III)

Lumina lumii (III)

 

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat iulie-sep­tem­brie 2014 — Lumina lumii (III)

- opti­mi­za­tă pen­tru dis­po­zi­ti­ve mobi­le, cu ver­se­te bibli­ce incluse

- tri­mes­trul 3, 2014

Pentru a citi Lumina lumii (III) aveți nevo­ie de Adobe Reader sau un pro­gram ase­mă­nă­tor care afi­șea­ză fiși­e­re PDF.

 

 

 

 

Cuprins — Lumina lumii (III)

1. Programul misio­nar al lui Dumnezeu pen­tru lume
2. Străjerii lui Dumnezeu
3. Reforma din tim­pul lui Ilie
4. Ispitit de îndoială
5. Chemat la slujire
6. Un pro­fet al păcii
7. Iona
8. Căi extra­or­di­na­re de a ajun­ge la cei lumești
9. Patru misio­nari de succes
10. O mare cri­ză în Israel
11. Ezra, talen­ta­tul cărturar
12. Neemia, un refor­ma­tor hotărât
13. Continuând reforma!

Introducere — Lumina lumii (III)

În tim­pul pri­me­lor două tri­mes­tre ale aces­tui an am stu­di­at lec­ții de evan­ghe­li­za­re din isto­ria popo­ru­lui lui Dumnezeu. Spre sfâr­și­tul ulti­mu­lui tri­mes­tru am urmă­rit isto­ria rega­tu­lui de sud al lui Iuda, cu lec­ți­i­le sale des­pre evan­ghe­li­za­re. În acest tri­mes­tru ne vom întoar­ce și vom pri­vi la lec­ți­i­le de evan­ghe­li­za­re din expe­rien­ța rega­tu­lui de nord. De ase­me­nea, vom obser­va efor­tu­ri­le lui Dumnezeu de a Se des­co­peri lumii anti­ce prin ser­vii Săi în peri­oa­da captivității.

„Scopul lui Dumnezeu a fost ace­la ca prin reve­la­rea carac­te­ru­lui Său prin Israel, oame­nii să fie atrași la El. Întregii lumi tre­bu­ia să i se dea invi­ta­ția evan­ghe­li­ei. Prin învă­ță­tu­ra sis­te­mu­lui de jert­fe, Hristos tre­bu­ia să fie înăl­țat îna­in­tea națiu­ni­lor, și toți cei care urmau să pri­veas­că la El aveau să tră­i­as­că. Toți cei care, ca și Rahav, cana­a­ni­ta, și Rut, moa­bi­ta, se întorceau de la ido­la­trie la închi­na­rea ade­vă­ra­tu­lui Dumnezeu urmau să se uneas­că cu popo­rul Său ales. Pe măsu­ră ce numă­rul lui Israel creș­tea, ei urma să își lăr­geas­că gra­ni­țe­le până când împă­ră­ția lor avea să cuprin­dă întrea­ga lume.

Însă Israelul din vechi­me nu a înde­pli­nit sco­pul lui Dumnezeu. Domnul a decla­rat: ‚‚Te sădi­sem ca o vie minu­na­tă și de cel mai bun soi: cum te-ai schim­bat și te-ai pre­fă­cut într‑o coar­dă de viță săl­ba­ti­că?’ ‚Israel e o vie goa­lă, adu­ce roa­de pen­tru sine însăși.’ (Ieremia 2:21; Osea 10:1 engl., tra­du­ce­rea KJV).

Domnul pre­zen­ta­se în fața popo­ru­lui Său prin Moise urmă­ri­le necre­din­cio­și­ei. Refuzând să țină legămân­tul Său, ei urmau să se sepa­re de via­ța de la Dumnezeu, și bine­cu­vân­ta­rea Sa nu putea să vină asu­pra lor. Uneori aces­te aver­ti­zări erau ascul­ta­te, iar bine­cu­vân­tări abu­n­den­te erau revăr­sa­te asu­pra națiu­nii iudai­ce și, prin ei, asu­pra popoa­re­lor încon­ju­ră­toa­re. Însă, mai ade­sea, în isto­ria lor ei Îl uitau pe Dumnezeu și pier­deau din vede­re mare­le lor pri­vi­le­giu ca repre­zen­tanți ai Săi.” — Profeți și regi, pg.19, 20 engl. (ro.cap. „Via Domnului”).

Vom vedea că, într-un sens, exi­lul lor le‑a adus o bine­cu­vân­ta­re, pen­tru că i‑a con­dus pe mulți din pre­tin­sul popor al lui Dumnezeu să găseas­că pocă­in­ță. Și le‑a dat o oca­zie de a da măr­tu­rie în favoa­rea ade­vă­ru­lui îna­in­tea națiu­ni­lor păgâ­ne. De fapt, unii au lăsat ca lumi­na lor să stră­lu­ceas­că și în pre­zen­ța guver­na­to­ri­lor și a regi­lor, des­co­pe­rind carac­te­rul lui Dumnezeu în com­por­ta­men­tul și vor­bi­rea lor. Lecțiile care reies din aces­te fap­te sunt deo­se­bit de impor­tan­te pen­tru cei care doresc să devi­nă evan­ghe­liști eficienți.

Fie ca bine­cu­vân­tă­ri­le Tatălui nos­tru ceresc să fie cu toți instruc­to­rii și stu­den­ții Școlii noas­tre de Sabat.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Lumina lumii (III) în alte lim­bi — Sabbath Bible Lessons