Simțurile — porți spre cer sau spre abis

Simțurile, porți spre cer sau spre abis

Prelegere pen­tru săp­tămâ­na de rugă­ciu­ne 5–14 apri­lie 2013

Simțurile — porți spre cer sau spre abis

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea — Mișcarea de Reformă ne suge­rea­ză o săp­tămâ­nă de con­sa­cra­re dedi­ca­tă stu­di­u­lui și rugă­ciu­nii, momen­te în care sun­tem che­mați să reflec­tăm asu­pra peri­co­le­lor care ne ame­nin­ță, pre­cum și asu­pra solu­ți­i­lor pe care Dumnezeu le‑a pus la îndemâ­na noas­tră pen­tru a ieși biruitori.

În timp ce Satan, vră­j­ma­șul nos­tru neo­bo­sit, inven­tea­ză tot felul de ten­ta­ții pen­tru a ne dis­tra­ge aten­ția de la cele sfin­te, Dumnezeu ne asi­gu­ră că putem ieși biru­i­tori, prin meri­te­le Fiului Său.

Zilele de Sabat ale săp­tămâ­nii de rugă­ciu­ne vor fi în mod deo­se­bit zile de con­sa­cra­re și pre­da­re a vie­ți­lor noas­tre lui Dumnezeu. Duminică, 14 apri­lie 2013 se va strân­ge un dar spe­cial, care va fi folo­sit în sco­pul pro­mo­vă­rii acti­vi­tă­ți­lor pen­tru tine­ret din Uniunea Română.

Fie ca Dumnezeu să bine­cu­vân­te­ze lucra­rea Sa și să sen­si­bi­li­ze­ze ini­mi­le tine­ri­lor, în spe­cial, să se înro­le­ze în solem­na misiu­ne de sal­va­re a sufle­te­lor. Amin!
Editorii

Pentru a citi pre­le­ge­rea aveți nevo­ie de Adobe Reader sau un pro­gram ase­mă­nă­tor care afi­șea­ză fiși­e­re PDF.

Cuprins:

Simțurile — porți spre cer sau spre abis / 3
Ochiul — lumi­nă sau întu­ne­ric / 8
Cum stai cu auzul? / 12
Mirosul / 14
Gusturile / 19
Atingerile / 23
Pregătirea dru­mu­lui / 28

Simțurile — porți spre cer sau spre abis

„Dumnezeul păcii să vă sfin­țeas­că El însuși pe deplin; și duhul vos­tru, sufle­tul vos­tru și tru­pul vos­tru să fie păzi­te întregi, fără pri­ha­nă, la veni­rea Domnului nos­tru Isus Hristos.” (1 Tesaloniceni 5:23).

Simțurile noas­tre sunt porți pe care pot intra pri­e­te­ni, care să ne aju­te în con­stru­i­rea carac­te­ru­lui nos­tru pen­tru cer, sau duș­mani, care să ducă la dis­tru­ge­rea carac­te­ru­lui și rui­na sufle­tu­lui pen­tru veșnicie.

Auzul. Acest simț este deser­vit de un mic sis­tem ce se numeș­te ana­li­za­tor audi­tiv. El este com­pus din mai mul­te mem­bra­ne, tubuli, lichid, celu­le cu cili foar­te fini și ter­mi­na­ții ner­voa­se. Datorită fra­gi­li­tă­ții Dumnezeu a așe­zat acest sis­tem în osul tem­po­ral ast­fel încât nimeni să nu îl poa­tă dis­tru­ge. Cu el noi putem să per­ce­pem cân­te­cul păsă­re­le­lor, cli­po­ci­tul apei, frea­mă­tul vân­tu­lui, scâr­țâi­tul zăpe­zii, vocea blân­dă a mamei, vocea hotă­râ­tă a tată­lui etc.