Lumina lumii (IV)

Lumina lumii (IV)

 

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat octom­brie-decem­brie 2014 — Lumina lumii (IV)

- opti­mi­za­tă pen­tru dis­po­zi­ti­ve mobi­le, cu ver­se­te bibli­ce incluse

- tri­mes­trul 4, 2014

Pentru a citi Lumina lumii (IV) aveți nevo­ie de Adobe Reader sau un pro­gram ase­mă­nă­tor care afi­șea­ză fiși­e­re PDF.

 

 

 

 

Cuprins — Lumina lumii (IV)

1. „Noi L‑am găsit pe Mesia”
2. Isus a che­mat doi­spre­ze­ce ucenici
3. Prima călă­to­rie misionară
4. O lucra­re unită
5. Ce înseam­nă slu­ji­rea Evangheliei?
6. Conlucrători cu Hristos
7. Slujire personală
8. Vorbind unei sin­gu­re per­soa­ne — Nicodim
9. Vorbind unei sin­gu­re per­soa­ne — „O feme­ie din Samaria”
10. Căutându‑L pe Mântuitorul
11. Orânduirea Evangheliei
12. Mergeţi şi învă­ţa­ţi toa­te neamurile
13. Dumnezeu te cheamă!

Introducere — Lumina lumii (IV)

În pri­me­le trei tri­mes­tre ale aces­tui an am stu­di­at lecţii de evan­ghe­li­za­re din isto­ria popo­ru­lui lui Dumnezeu îna­in­tea pri­mei veniri a lui Hristos. În acest tri­mes­tru vom stu­dia lecţii de evan­ghe­li­za­re din expe­rienţa pri­mi­lor uce­nici ai lui Hristos şi a bise­ri­cii cre­ş­ti­ne pri­ma­re. Vom lua în con­si­de­ra­re, de ase­me­nea, instru­cţiuni pe care Dumnezeu le‑a ofe­rit spre bene­fi­ci­ul nos­tru pen­tru ca noi să putem înde­plini sco­pul Său ca popor al rămă­şi­ţei lui Dumnezeu.

„Astăzi bise­ri­ca lui Dumnezeu poa­te să pro­mo­veze nes­tin­ghe­ri­tă înche­ie­rea pla­nu­lui divin pen­tru res­ta­u­ra­rea unei rase pier­du­te… Israelului spi­ri­tu­al i‑au fost res­ta­u­ra­te pri­vi­le­gi­i­le acor­da­te popo­ru­lui lui Dumnezeu de la tim­pul eli­be­ră­rii din Babilon. În fie­ca­re par­te a pămân­tu­lui, băr­ba­ţi şi femei răs­pund mesa­ju­lui tri­mis de cer, des­pre care Ioan, vizio­na­rul, pro­fe­ti­za că urma să fie pro­cla­mat îna­in­te de a doua veni­re a lui Hristos: ‚Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi‑I sla­vă, căci a sosit cea­sul jude­că­ţii Lui’ (Apocalipsa 14:7).”—Profeţi şi regi, pg. 714 (engl.) (rom. cap. 59, „Casa lui Israel”).

„Biserica este mij­lo­cul desem­nat de Dumnezeu pen­tru sal­va­rea oame­ni­lor. Ea a fost orga­ni­za­tă pen­tru slu­ji­re, iar misiu­nea ei este de a duce lumii Evanghelia. De la înce­put a fost pla­nul lui Dumnezeu ace­la ca prin bise­ri­ca Sa să fie reflec­ta­tă lumii pli­nă­ta­tea şi desă­vâr­și­rea Sa. Membrii bise­ri­cii, cei pe care El i‑a che­mat din întu­ne­ric la lumi­na Sa minu­na­tă, tre­bu­ie să ara­te sla­va Sa. Biserica este depo­zi­ta­ra bogă­ţi­i­lor haru­lui lui Hristos; şi prin bise­ri­că va deve­ni evi­den­tă, în cele din urmă, chiar pen­tru ‚domni­i­le şi stă­pâ­ni­ri­le din locu­ri­le cereşti’, mani­fes­ta­rea fina­lă şi depli­nă a dra­gos­tei lui Dumnezeu (Efeseni 3:10).” —Istoria fap­te­lor apos­to­li­lor, pg. 9 (engl.) (rom. cap. 1, „Scopul lui Dumnezeu cu bise­ri­ca Sa”).

„Întregul pământ, învă­lu­it cum este în întu­ne­ri­cul păca­tu­lui, al întris­tă­rii şi dure­rii, tre­bu­ie să fie lumi­nat de cunoş­tinţa iubi­rii lui Dumnezeu. Lumina care stră­lu­ceş­te de la tro­nul lui Dumnezeu nu tre­bu­ie exclu­să de la nicio gru­pa­re, cla­să sau rang de oameni.

Mesajul spe­ranţei şi al milei tre­bu­ie să fie dus la mar­gi­ni­le pămân­tu­lui. Oricine vrea, poa­te să întin­dă mâna, să se prin­dă de tăria lui Dumnezeu pen­tru ca să fie în pace cu El şi va avea cu ade­vă­rat pace.”—Profeţi şi regi, pg. 719 (engl.) (rom. cap. 59, „Casa lui Israel”).

Rugăciunea noas­tră este ca aceas­tă serie de lecţii să îi aju­te pe stu­denţii Şcolii noas­tre de Sabat să devi­nă misio­nari mai efi­cienţi în răs­pân­di­rea aces­tei ulti­me solii de milă către lume.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Lumina lumii (IV) în alte lim­bi — Sabbath Bible Lessons