„Conectat la Sursă”

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventiştilor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă ne pro­pu­ne o săp­tămâ­nă de stu­diu, medi­ta­ție şi rugă­ciu­ne, o săp­tămâ­nă în care să reflec­tăm la nevo­ia noas­tră strin­gen­tă de a fi conec­tați la ade­vă­ra­ta sursă.

Într‑o lume ce are acces la ori­ce, într‑o lume în care sur­se­le de conec­ta­re sunt neli­mi­ta­te, posi­bi­li­ta­tea de a te pier­de este direct pro­por­țio­na­lă cu mul­ți­mea ofer­te­lor. Cine ne va aju­ta să găsim sur­sa cre­di­bi­lă, care să ne con­du­că în sigu­ran­ță Acasă?

Pe par­cur­sul stu­di­u­lui „Conectat la Sursă” vom avea oca­zia să des­co­pe­rim împre­u­nă mij­loa­ce­le pe care le avem la îndemâ­nă în vede­rea creă­rii şi men­ți­ne­rii unei con­e­xiuni cu cea mai cre­di­bi­lă sur­să de infor­ma­ție, ener­gie, pute­re, înțelepciune.

Sabatul din 29 febru­a­rie 2020 va fi o zi de con­sa­cra­re, de rugă­ciu­ne seri­oa­să şi post (pen­tru cei care pot face lucrul aces­ta), momen­te în care Îl putem ruga pe Dumnezeu să ni se des­co­pe­re ca Adevărata Sursă de via­ță şi să ne ofe­re dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a ne lăsa conec­tați per­ma­nent cu El.

Duminică, 1 mar­tie 2020, se va strân­ge un dar spe­cial, care va fi folo­sit în sco­pul pro­mo­vă­rii acti­vi­tă­ți­lor pen­tru tine­ret din Uniunea Română.

Fie ca Dumnezeu să ne impre­sio­ne­ze ini­mi­le cu ade­vă­ru­ri­le stu­di­a­te pe par­cur­sul aces­tei săp­tămâni de rugă­ciu­ne şi impre­si­i­le să nu fie doar une­le de moment, ci une­le deci­zio­na­le pen­tru res­tul vie­ții noastre.

Editorii

Temele au fost rea­li­za­te de tineri din cele șase Conferințe care com­pun Uniunea Română a Adventiștilor de Ziua a Șaptea — Mișcarea de Reformă, în cola­bo­ra­re cu Departamentul de Tineret al Uniunii.

 

Descarcă pre­le­ge­rea în for­mat PDF