LECŢII BIBLICE — Administratori în Zilele din Urmă

Lecțiile Școlii de Sabat, este un pro­gram de stu­diu zil­nic, care se bazea­ză doar pe Bi­blie și Spiritul Profetic, fără comen­ta­rii adi­țio­na­le. Cita­tele sunt cât de scur­te po­sibil, pen­tru a oferi gân­duri conci­se, direc­te. Paranteze­le [ ] sunt folo­si­te în une­le cazuri pen­tru a asi­gu­ra cla­ri­ta­tea, con­tex­tul adec­vat și o lizi­bi­li­ta­te ușoa­ră. Se reco­man­dă cu căl­du­ră stu­di­e­rea supli­men­ta­ră a mate­ri­a­le­lor sursă.

Publicate tri­mes­tri­al de Conferința Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă, Departamen­tul Școlii de Sabat.

DESCARCĂ LECȚIA ÎN FORMAT PDF