Auzind glasul lui Dumnezeu

Auzind glasul lui Dumnezeu

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat iulie-sep­tem­brie 2015 — Auzind gla­sul lui Dumnezeu

- opti­mi­za­tă pen­tru dis­po­zi­ti­ve mobi­le, cu ver­se­te bibli­ce incluse

- tri­mes­trul 3, 2015

Pentru a citi Auzind gla­sul lui Dumnezeu aveți nevo­ie de Adobe Reader sau un pro­gram ase­mă­nă­tor care afi­șea­ză fiși­e­re PDF.

 

Auzind glasul lui Dumnezeu

 1. Îmi acor­da­ţi atenţia dumneavoastră?
 2. Ascultarea prac­ti­că
 3. Glasul lui Dumnezeu în natură
 4. Ambasadorii lui Dumnezeu
 5. Glasul lui Dumnezeu în biserică
 6. Ascultând de Cuvântul lui Dumnezeu
 7. Cum să stu­di­em Biblia
 8. Discernământul
 9. Păziţi-vă de încăpăţânare!
 10. Ascultând fără a ne îndoi
 11. O isto­rie a ascul­tă­rii de Dumnezeu
 12. Isus Îl aude pe Tatăl Său
 13. „Vorbeşte, Doamne”

Introducere — Auzind glasul lui Dumnezeu

Când auzim în jurul nos­tru atât de mul­te gla­suri, unde ne putem duce ca să găsim ade­vă­rul? Cum putem ajun­ge să cunoa­ş­tem voinţa lui Dumnezeu şi să ne păzim de înşe­lă­to­ri­i­le lui Satan? Chiar con­tea­ză ce credem?

‚La lege şi la măr­tu­rie: dacă nu vor­besc în acord cu acest cuvânt, aceas­ta se întâm­plă pen­tru că nu este nici o lumi­nă în ei.’ (Isaia 8:20 engl.). Poporul lui Dumnezeu este îndem­nat să ape­le­ze la Scripturi ca fiind sin­gu­ra lor apă­ra­re în faţa influ­enţei falşi­lor învă­ţă­tori şi a pute­rii înşe­lă­toa­re a duhu­ri­lor întu­ne­ri­cu­lui. Satan se folo­seş­te de ori­ce născo­ci­re posi­bi­lă ca să‑i împie­di­ce pe oameni să obţi­nă o cunoa­ş­te­re a Bibliei; pen­tru că afir­ma­ţi­i­le ei cla­re dau pe faţă înşe­lă­ciu­ni­le sale. De câte ori are loc o reîn­vi­o­ra­re a lucră­rii lui Dumnezeu, prinţul rău­lui lucrea­ză şi mai intens; el depu­ne toa­te efor­tu­ri­le acum pen­tru lup­ta fina­lă împo­tri­va lui Hristos şi a urma­şi­lor Săi. Ultima mare înşe­lă­ciu­ne este gata să fie des­co­pe­ri­tă îna­in­tea noas­tră. Antihristul va face lucră­ri­le lui uimi­toa­re îna­in­tea noas­tră. Atât de mult se va ase­mă­na con­tra­fa­ce­rea cu ade­vă­rul, încât va fi impo­si­bil să facem deo­se­bi­re între cele două fără Sfintele Scripturi. Fiecare afir­ma­ţie şi fie­ca­re minu­ne tre­bu­ie tes­ta­tă prin măr­tu­ria ei.

„Cei care cau­tă să ascul­te de porun­ci­le lui Dumnezeu vor avea par­te de împo­tri­vi­re şi vor fi lua­ţi în râs. Ei pot sta în picioa­re doar în Dumnezeu. Pentru a supor­ta încer­ca­rea care se află îna­in­tea lor, ei tre­bu­ie să înţe­lea­gă voia lui Dumnezeu aşa cum este ea des­co­pe­ri­tă în cuvân­tul Său; ei Îl pot ono­ra doar atunci când au o con­ce­pţie corec­tă des­pre carac­te­rul Său, des­pre guver­na­rea şi pla­nu­ri­le Sale şi acţio­nea­ză în con­cor­danţă cu ele. Numai ace­ia care şi-au for­ti­fi­cat min­tea cu ade­vă­ru­ri­le Bibliei vor sta în picioa­re în ulti­ma mare lup­tă. La fie­ca­re suflet va veni încer­ca­rea pătrun­ză­toa­re: Să ascult mai mult de Dumnezeu decât de oameni? Ceasul deci­siv este chiar aici. Sunt picioa­re­le voas­tre înfip­te în stân­ca de neclin­tit a cuvân­tu­lui lui Dumnezeu? Suntem pre­gă­ti­ţi să stăm în picioa­re fermi în apă­ra­rea porun­ci­lor lui Dumnezeu şi a cre­dinţei lui Isus?” – Marea lup­tă, pag. 593, 594 engl. (cap. 37).

„Glasul lui Dumnezeu ne vor­beş­te prin Cuvântul Său, şi sunt mul­te gla­suri pe care le vom auzi; însă Hristos ne‑a spus să ne păzim de cei care vor spu­ne: ‚Hristos este aici sau Hristos este aco­lo.’ Atunci cum putem să ştim că nu au ade­vă­rul dacă nu adu­cem totul la Scripturi?” – Faith and Works, pag. 55.

„Dumnezeu va avea pe pământ un popor care să păs­tre­ze Biblia, şi doar Biblia ca stan­dard al tutu­ror doc­tri­ne­lor şi bază a tutu­ror refor­me­lor.” – Marea lup­tă, pag. 595.

Moştenirea noas­tră în cali­ta­te de cre­ş­tini pro­tes­tanţi în gene­ral şi adven­ti­şti refor­mi­şti în par­ti­cu­lar se bazea­ză pe o cre­dinţă fer­mă că gla­sul lui Dumnezeu tre­bu­ie res­pec­tat mai pre­sus de ori­ca­re altul. Este rugă­ciu­nea noas­tră ca aceas­tă serie de lecţii să fie un mij­loc care să‑i aju­te pe citi­to­rii noş­tri să dis­cear­nă, să înţe­lea­gă şi să urmeze gla­sul lui Dumnezeu în fie­ca­re aspect al vieţii lor.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Auzind gla­sul lui Dumnezeu în alte lim­bi — Sabbath Bible Lessons