Păzește-ți inima, aprilie 2013

Păzește-ți inima de Liviu Tudoroiu

În peri­oa­da 11–14 apri­lie, 2013, Departamentul de tine­ret al Uniunii Române a orga­ni­zat la Campus Porumbacutabă­ră pen­tru tineri sub gene­ri­cul „Păzește-ți ini­ma”, cu tex­tul moto: „Păzește-ți ini­ma mai mult decât ori­ce, căci din ea ies izvoa­re­le vie­ții” Proverbele 4:23.

Acestea sunt titlu­ri­le teme­lor pre­zen­ta­te de fr. Liviu Tudoroiu, invi­tat spe­cial cu aceas­tă oca­zie.

Pe lân­gă de teme­le men­țio­na­te, tine­rii au mai par­ti­ci­pat la câte­va întru­niri spe­ci­a­le pen­tru ei, în cadrul căro­ra s‑au dis­cu­tat subiec­te spe­ci­fi­ce vâr­stei. Împărțiți în două gru­pe — băieți și fete — ei au avut oca­zia să-și expri­me păre­rea cu pri­vi­re la situ­a­ți­i­le cu care se con­frun­tă, la opțiu­ni­le pe care le au pen­tru vii­tor, la aștep­tă­ri­le pe care le au de la cel care ar dori să le fie par­te­ner de via­ță.

În momen­te­le serii au fost orga­ni­za­te con­cur­suri bibli­ce, în care, prin inter­me­di­ul ches­tio­na­re­lor, au fost tes­ta­te cunoș­tin­țe­le din Scripturi, sub­li­ni­in­du-se încă o dată fap­tul că Biblia nu este o care obiș­nu­i­tă, prin urma­re ea tre­bu­ie stu­di­ată zil­nic, pen­tru ca ade­vă­ru­ri­le ei să poa­tă fi apro­fun­da­te și înțe­le­se mai bine.

Cântare copii - Păzește-ți inima, Porumbacu

Programele orga­ni­za­te cu aceas­tă oca­zie au con­ți­nut și imnuri de sla­vă la adre­sa lui Dumnezeu, momen­te poe­ti­ce, împăr­tă­și­re de expe­rien­țe.

Având în vede­re fap­tul că peri­oa­da tabe­rei a coincis cu ulti­ma par­te a săp­tămâ­nii de rugă­ciu­ne pen­tru tine­ret, tot în cadrul pro­gra­me­lor s‑au stu­di­at pre­le­ge­ri­le con­ce­pu­te cu aceas­tă oca­zie, pe teme: „Simțurile — porți spre cer sau spre abis”.

Este nevo­ie să ne rugăm pen­tru tine­re­tul nos­tru. Ei tră­iesc un timp pri­mej­di­os în care ale­ge­ri­le spe­ci­fi­ce vâr­stei le sunt afec­ta­te de mul­ți­mea de ofer­te pe care cel rău li le pune la îndemâ­nă. Fie ca Dumnezeu să le con­du­că ini­mi­le către lucru­ri­le con­struc­ti­ve, bene­fi­ce, sal­va­toa­re, și ei să alea­gă să‑I slu­jeas­că toa­tă via­ța lor. Amin!

[fli­c­kr­ba­d­ge set=„72157641475463324“]