Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014

Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă

19 noiem­brie 2014

Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014

Dragi frați, surori și pri­e­te­ni din întrea­ga lume,

Vă salu­tăm în Numele Domnului și Mântuitorului nos­tru Isus Hristos.

Domnul ne‑a bine­cu­vân­tat pe fie­ca­re din­tre noi, ofe­rin­du-ne sănă­ta­te din bel­șug și acor­dân­du-ne îndu­ră­ri­le Sale de‑a lun­gul călă­to­ri­ei noas­tre și harul Său care ne‑a sus­ți­nut și ne‑a adus până aici, în apro­pi­e­rea unui alt an. Au tre­cut aproa­pe o sută șap­te­zeci de ani de când Mântuitorul nos­tru a intrat în Sfânta Sfintelor – și ulti­mii 100 din acești ani au măr­tu­ri­sit cu pri­vi­re la călă­to­ria noas­tră de până aici ca Reformatori. În tim­pul ulti­mu­lui an, am expe­ri­men­tat cum mâna Domnului ne‑a con­dus în mod minu­nat. Biserica noas­tră mer­ge îna­in­te prin cre­din­ță și în măsu­ra în care am pro­gre­sat până aici, am văzut făgă­du­in­țe­le Domnului împlinindu-se.

Așa cum în vechiul Israel erau anu­mi­te peri­oa­de din an când întrea­ga națiu­ne se anga­ja în mod seri­os să Îl cau­te pe Domnul, la fel și Israelul modern, sub îndru­ma­rea Duhului Sfânt, a adop­tat un plan pen­tru o Săptămână de Rugăciune anu­a­lă, când Biserica, ca întreg să Îl poa­tă cău­ta pe Domnul în uni­ta­te. Dacă în vre­mu­ri­le tre­cu­te copi­ii lui Dumnezeu aveau nevo­ie de ast­fel de oca­zii pen­tru a se reîn­vi­o­ra din punct de vede­re spi­ri­tu­al, noi, și cei pes­te care va veni sfâr­și­tul aces­tei lumi, avem cu sigu­ran­ță nevo­ie de ele.

În isto­ria înce­pu­tu­ri­lor Advente, îna­in­ta­șii noș­tri au intro­dus pen­tru pri­ma dată ide­ea de Săptămână de Rugăciune în toa­te bise­ri­ci­le, pen­tru a fi o sur­să a unui puter­nic suflu spi­ri­tu­al și aju­tor pen­tru popo­rul lui Dumnezeu, la sfâr­și­tul anu­lui. Acest plan a adus atât de mult aju­tor și bine­cu­vân­tări spi­ri­tu­a­le cre­din­cio­și­lor și cau­zei lui Dumnezeu care s‑a repe­tat an după an. În curând aceas­tă prac­ti­că s‑a înce­tă­țe­nit între noi. În fie­ca­re țară și în fie­ca­re loc unde este înte­me­ia­tă lucra­rea noas­tră din întrea­ga lume, se păs­trea­ză Săptămâna de Rugăciune în fie­ca­re an. Aceasta este un timp spe­cial din an când bise­ri­ci­le noas­tre din întrea­ga lume se unesc într‑o cere­re comu­nă a reîn­vi­o­ră­rii spi­ri­tu­a­le. În acest timp noi tră­im expe­rien­ța spi­ri­tu­a­lă a urcă­rii unui vârf de mun­te, când ne închi­năm împre­u­nă, stu­di­em împre­u­nă și ne rugăm împre­u­nă, sim­țind pre­zen­ța lui Dumnezeu și bucu­rân­du-ne de încu­ra­jă­ri­le fami­li­ei de frați cre­din­cioși în Dumnezeu.

Perioada de 5–14 decem­brie a fost pusă deo­par­te în acest an ca Săptămână de Rugăciune. S‑au pre­gă­tit solii spe­ci­a­le de mare impor­tan­ță pen­tru a medi­ta la Pelerinajul Rămășiței. Credem că fami­lia Bisericii noas­tre se va adu­na împre­u­nă în tim­pul aces­tei săp­tămâni pen­tru a stu­dia aces­te ape­luri care vin de la Dumnezeu și a petre­ce timp căutându‑L pe El. În atmosfe­ra actu­a­lă de fri­că, per­ple­xi­ta­te și frus­tra­re, Domnul stă gata să ne aju­te. „Dacă popo­rul Meu, pes­te care este che­mat Numele Meu se va smeri, se va ruga și va cău­ta fața Mea, și se va aba­te de la căi­le lui rele – îl voi ascul­ta din ceruri, îi voi ier­ta păca­tul și‑i voi tămă­dui țara.” 2 Cronici 7:14.

Pe măsu­ră ce ne rugăm pen­tru bine­cu­vân­ta­rea per­so­na­lă la aceas­tă solem­nă oca­zie, să amin­tim de ase­me­nea lucra­rea și lucră­to­rii din întrea­ga lume. Să ne rugăm pen­tru darul Săptămânii de Rugăciune. Noi putem numi aceas­ta, Săptămâna anu­a­lă a daru­ri­lor de bună­vo­ie – acest dar va fi colec­tat în data de 14 decem­brie.

Apel pentru săptămâna de rugăciune 2014

În tim­pul aces­tei săp­tămâni, rugăm pe toți mem­brii Bisericii noas­tre și lucră­to­rii de pre­tu­tin­deni să adu­că Domnului un dar care să repre­zin­te o jert­fă spe­cia­lă. De‑a lun­gul ani­lor, mulți au prac­ti­cat obi­ce­iul de a oferi în dar, veni­tul lor de pe o săp­tămâ­nă întrea­gă. Alții au dăru­it mai mult. Unii nu au putut să ofe­re atât de mult, dar s‑au stră­du­it să facă un dar care să repre­zin­te o jert­fă adevărată.

Conducerea Cerului a acor­dat Bisericii noas­tre împu­ter­ni­ci­rea de a pre­găti un popor pen­tru apro­pi­a­ta veni­re a lui Isus. „Mare este sece­ri­șul, dar puțini sunt lucră­to­rii! Rugați dar pe Domnul sece­ri­șu­lui să scoa­tă lucră­tori la sece­ri­șul Lui.” (Matei 9:37–38). Bisericii noas­tre i se dă însăr­ci­na­rea de a for­ma și coor­do­na lucră­tori pen­tru dife­ri­te­le câm­puri misio­na­re din întrea­ga lume. Aceasta se poa­te rea­li­za prin for­ma­rea pas­to­ri­lor, lucră­to­ri­lor, învă­ță­to­ri­lor, per­so­na­lu­lui de aju­to­ra­re și instru­i­rea noi­lor lucră­tori în misiuni noi. Acestea sunt une­le din mul­te­le nevoi ale Bisericii noas­tre. Și aflân­du-ne în pra­gul unui alt an nou, ar fi bine să facem din aceas­tă impor­tan­tă însăr­ci­na­re un subiect al rugă­ciu­ni­lor noas­tre. Responsabilitatea de a pre­găti un popor pen­tru apro­pi­a­ta veni­re a lui Isus rămâ­ne asu­pra tutu­ror din­tre noi – și ea nece­si­tă fon­duri pen­tru a sus­ți­ne finan­ci­ar aces­te misiuni.

Biserica este uni­tă prin che­ma­rea sa de a sus­ți­ne misiu­ni­le. Dar putini din­tre noi știm în mod con­cret ce se întâm­plă cu daru­ri­le misio­na­re, de unde vin ele și unde sunt folo­si­te. Răspunsul este aces­ta: daru­ri­le noas­tre sus­țin îna­in­ta­rea Evangheliei în țări­le în care încă nu s‑a pătruns. Ele aju­tă la for­ma­rea și sus­ți­ne­rea pas­to­ri­lor și lucră­to­ri­lor, înfi­in­ța­rea de bise­rici și aju­tă la pro­du­ce­rea de lite­ra­tu­ră pen­tru a fi dis­tri­bu­i­tă în sute de lim­bi. Pe scurt, daru­ri­le noas­tre misio­na­re fac tot ceea ce zeci­mi­le noas­tre nu pot face.

Darul Săptămânii de Rugăciune este inves­tit 100% pen­tru pro­iec­te­le misio­na­re din întrea­ga lume. Niciun dolar nu este folo­sit pen­tru admi­nis­tra­ție sau chel­tu­ieli de întreținere.

În mod con­stant, noi pri­mim soli­ci­tări pen­tru vizi­te noi și uși­le se des­chid pen­tru a da naș­te­re la noi misiuni. Recent s‑au for­mat în Africa 28 de misiuni, 6 în Asia, 6 în America Centrală, 2 în Europa, 8 în Insulele Pacific și 5 în America de Sud. Lucrarea din aces­te misiuni este sus­ți­nu­tă de daru­ri­le noas­tre gene­roa­se pe care le ofe­rim în tim­pul săp­tămâ­nii de Rugăciune. Există soli­ci­tări majo­re pen­tru infras­truc­tu­ră, insti­tu­ții, lucră­tori, pas­tori și con­du­că­tori. Timpul a sosit pen­tru noi ca să între­băm ca orga­ni­za­ție mondi­a­lă: Am făcut noi tot ce am putut mai bine pen­tru a ne îngriji de vii­to­rul fami­li­ei Bisericii noas­tre din aces­te țări?

Împreună, noi tre­bu­ie să ajun­gem în locuri noi, să con­struim bise­rici și să instruim lucră­tori și pas­tori în întrea­ga lume. Sprijinul vos­tru poa­te face posi­bi­le aces­te lucruri și noi sun­tem pro­fund recu­nos­că­tori pen­tru inves­ti­ția voas­tră în lucra­rea Domnului. Pentru creș­tini, nu este nimic care să le dea o satis­fac­ție mai mare decât să știe că sunt folo­siți de Dumnezeu pen­tru a împlini sco­pu­ri­le Sale.

Să răs­pun­dem cu toții aces­tui apel și să adu­cem un dar de bună­vo­ie care să fie pro­por­țio­nal cu dra­gos­tea noas­tră pen­tru Hristos și aceas­ta va aju­ta la întâm­pi­na­rea nevo­i­lor din câm­pu­ri­le misio­na­re. Trebuie să păs­trăm tot­dea­u­na în min­te că sco­pul nos­tru pri­o­ri­tar în Săptămâna de Rugăciune este să dăm mem­bri­lor Bisericii, oca­zia de a se anga­ja într-un timp spe­cial de rugă­ciu­ne și cere­re și de a‑I oferi recu­noș­tin­ță lui Dumnezeu pen­tru harul Său care ne‑a susținut.

Să ne luăm timp din pro­gra­mul nos­tru încăr­cat de a cău­ta bine­cu­vân­ta­rea spi­ri­tu­a­lă care este pusă deo­par­te pen­tru noi.

Când ne pur­tăm cum se cuvi­ne, ser­vi­ci­i­le din Săptămâna de Rugăciune pot fi de o valoa­re ine­s­ti­ma­bi­lă pen­tru a cul­ti­va via­ța spi­ri­tu­a­lă în Biserică. Ele pot sluji la reîn­vi­o­ra­rea spi­ri­te­lor des­cu­ra­ja­te, să aprin­dă într‑o fla­că­ră stră­lu­ci­toa­re mucul care fume­gă, să adu­că îna­poi pe cei căzuți și să adu­că un plus de spe­ran­ță și curaj în sufle­te­le cele mai arză­toa­re. Aceste ser­vi­cii au de ase­me­nea rolul de a adânci inte­re­sul Bisericii pen­tru pro­gra­me­le noas­tre misio­na­re și de a spori daru­ri­le ei pen­tru înche­ie­rea lucră­rii aca­să și pes­te hotare.

Fie ca Dumnezeu să aju­te pe ori­ce cre­din­cios din întrea­ga lume să poa­tă, sub călă­u­zi­rea și inspi­ra­ția Duhului Sfânt, să se stră­du­ias­că din toa­tă pute­rea să facă din Săptămâna aceas­ta de Rugăciune ceea ce Dumnezeu doreș­te ca ea să fie.

Fratele vos­tru în Hristos,

D. Sureshkumar
Departamentul de Binefacere