NEVOIA NOASTRĂ DE REFORMĂ ASTĂZI — Săptămâna de rugăciune

Un alt an este aproa­pe de înche­ie­re – și cu sigu­ran­ță fie­ca­re din noi poa­te să declare cu încre­de­re: ”Până aici Domnul ne‑a aju­tat” (1 Samuel 7:12).

De ce a găsit Dumnezeu cu cale să ne mai cru­țe un an? „În El avem via­ța, miș­ca­rea și fiin­ța; … pen­tru că sun­tem des­cen­den­ții Săi” (Fapte 17:28 engl. KJV). Într-ade­văr ne aflăm încă aici, pe pămân­tul celor vii, din­tr-un anu­mit motiv – ne este desem­na­tă o sar­ci­nă impor­tan­tă. Fiindu-ne încre­din­ța­tă solia refor­mei, lucra­rea noas­tră este să coo­pe­răm cu Creatorul nos­tru pe măsu­ră ce El cau­tă să ne remo­de­le­ze, să ne trans­forme și să res­ta­u­re­ze carac­te­re­le noas­tre imper­fec­te ca să reflec­te chi­pul Său desă­vâr­șit. Speranța noas­tră se găseș­te în Isus Hristos, Mântuitorul lumii, sin­gu­ra sur­să mărea­ță de har abu­n­dent și atotputernic.

Când ne adu­năm împre­u­nă pen­tru închi­na­re și pen­tru stu­di­ul aces­tor lec­turi din Săptămâna de Rugăciune, fie­care din­tre noi să se roa­ge pen­tru o expe­rien­ță proas­pă­tă a con­ver­ti­rii. În timp ce mul­te din infor­ma­ți­i­le de aici sunt isto­ri­ce, prin­ci­pi­i­le pre­zen­ta­te sunt totuși vita­le și extrem de impor­tan­te pen­tru via­ța noas­tră spi­ri­tu­a­lă astăzi.

Să luăm în con­si­de­ra­re cu rugă­ciu­ne modul în care marea refor­mă tre­bu­ie să se apli­ce fie­că­ru­ia din­tre noi, împăr­tă­șind de ase­me­nea scri­e­ri­le cu alții care poa­te sunt izo­lați sau care sunt obli­gați să rămâ­nă în casă și să păs­trăm în min­te urmă­toa­re­le date:

Rugăciune cu post: Sabat, 9 decembrie 

Dar pen­tru misiuni: Duminică, 10 decembrie 

Fie ca Domnul să ofe­re fie­că­rui citi­tor binecuvântă­rile spi­ri­tu­a­le boga­te atât de nece­sa­re – și fie ca princi­piile refor­ma­toa­re puse în acțiu­ne prin pute­rea lui Dumnezeu să gră­beas­că apo­ge­ul cre­din­ței și nădej­dii noas­tre în reve­ni­rea în curând a Mântuitorului nos­tru milos­tiv, Isus Hristos!
2017-12-01_180334