Oameni ai credinței — Tabără la Băile Felix

Prin harul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă invi­ta la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord, în peri­oa­da 31 octom­brie — 2 noiem­brie 2014, sub genericul:

Oameni ai credinței

Oameni ai credinței, tabără la Băile Felix

Motto: Evrei 11:38–40 „Ei, de care lumea nu era vred­ni­că – au rătă­cit prin pus­tiuri, prin munţi, prin peş­teri şi prin cră­pă­tu­ri­le pămân­tu­lui. Toţi aceş­tia, măcar că au fost lău­da­ţi pen­tru cre­dinţa lor, totu­şi n‑au pri­mit ce le fuse­se făgă­du­it; pen­tru că Dumnezeu avea în vede­re ceva mai bun pen­tru noi, ca să n‑ajungă ei la desă­vârşi­re fără noi.”

Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea aces­tei tabe­re este zona Băile Felix, Jud. Bihor, aprox. 5 km de la Oradea spre Deva, la Pensiunea Vidraru.

Cazarea se va face în came­re cu două/trei paturi, res­pec­tiv paturi dub­le, la pre­țul de 30 RON pat/persoană pe noap­te, iar mân­ca­rea este pe cont pro­priu. Deoarece la Pensiunea Vidraru nu sunt locuri sufi­cien­te, caza­rea se va face și la pen­siu­ni­le din apro­pi­e­re cum ar fi: pen­siu­nea Tisa, Miorița etc. Soarele va apu­ne la ora 17:20, iar caza­rea se va face pana la ora 17:00.

Din pro­gram fac par­te următoarele:

  • Studiu: Marea Luptă – cap. 24 „În Sfânta Sfintelor”
  • Prezentări: pe tema inspi­ra­tă din generic
  • Experiențe, pro­gram de lau­dă, ate­li­e­re de dis­cu­ții, momen­te de părtășie
  • Activități recre­a­ti­ve, etc.

Rugați-vă pen­tru suc­ce­sul aces­tei tabere.

Invita-ți și pri­e­te­nii care ar dori să participe.

Dacă aveți o pro­pu­ne­re pen­tru acest pro­gram nu ezi­tați să ne‑o trans­mi­teți direct sau la telefon.

Toți cei inte­re­sați de acest eve­ni­ment, se pot adre­sa pen­tru mai mul­te deta­lii și înscri­e­re până în 26 octom­brie 2014, la unul din­tre nume­re­le de tele­fon: 0720100094/0746599899 – Ghiță Ulici și 0737433099 – Daniel Bernad.

Vă aștep­tăm cu drag!